Bij Exselsia en Tempo-Team Search & Selection hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België[1].

We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer:

 1. je je bij Tempo-Team Search & Selection of Exselsia inschrijft of aanmeldt in je zoektocht naar werk in de vakgebieden Office, HR, Sales & Marketing en Receptiediensten;
 2. je solliciteert (online via My PRO file of in ons kantoor) voor een vaste aanwerving bij één van onze klanten (Tempo-Team Search & Selection) of bij Exselsia zelf als medewerker receptiediensten;
 3. je in dienst bent bij Exselsia als medewerker receptiediensten.

[1]Dit zijn de Wet van 30 juli 2018  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

A. Wie zijn wij? 

Exselsia en Tempo-Team Search & Selection zijn divisies van Tempo-Team Professionals nv, gevestigd in Access Building, Keizer Karellaan, 586 bus 8 te 1082 Brussel, die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

B. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens invult of achterlaat op onze website, wanneer je je inschrijft in ons kantoor of wanneer je je op een andere wijze aanmeldt (vb. jobbeurs) om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.

We kunnen je gegevens ook verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je eerst vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Ben je niet geïnteresseerd, dan kunnen we een aantal beperkte gegevens van jou verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen nakomen.

C. Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van de hr-dienstverlening waarvoor je je bij ons hebt aangemeld, waaronder werving & selectie (Tempo-Team Search & Selection), projectsourcing (uitvoering van receptiediensten bij klanten als vaste medewerker van Exselsia), persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loonadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens om, in voorkomend geval,  

 1. je op te nemen in onze database van sollicitanten die we doorzoeken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor we rekruteren (als vaste of tijdelijke medewerker bij één van de klanten van Tempo-Team Search & Selection of bij Exselsia).
  Indien we in de toekomst bij onze selectieactiviteiten zouden werken met uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde selecties, waaronder profilering, zonder enige tussenkomst van een consultant, dan zullen we je desgevraagd informeren over het bestaan, de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen ervan voor jou.
   
 2. je profiel te kunnen bepalen en je geschiktheid te kunnen beoordelen als kandidaat voor de functies waarvoor we rekruteren.  Hierbij kunnen we onder meer gebruik maken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,…) en van (online)-referentiechecks die we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming doen bij de door jou opgegeven personen/bedrijven. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om je kansen op werk te vergroten.
   
 3. je profiel, met inbegrip van je cv, proactief te kunnen voorstellen bij opdrachtgevers en klanten van Exselsia en Tempo-Team Search & Selection.
   
 4. je interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail, sms of andere media te kunnen doorsturen.
   
 5. je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Exselsia en Tempo-Team Search & Selection (vb. jobbeurzen of andere events die je zouden kunnen interesseren) en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties.
   
 6. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, enz., bij ons of bij een derde partij.
   
 7. een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
   
 8. een werkgeversrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en alle daaraan verbonden administratie uit te voeren, zoals personeelsbeheer, loonverwerking, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde (medische onderzoeken), enz.
   
 9. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingacties (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over door ons georganiseerde evenementen, ...) die voor jou interessant kunnen zijn, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.
   
 10. subsidies aan te vragen (RSZ-verminderingen, vrijstelling bedrijfsvoorheffing, premies, ...).
   
 11. wettelijke verplichtingen na te leven, zoals onder meer correcte persoonsidentificatie, toepassing van arbeids-, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving, enz.
   
 12. aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels.
   
 13. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
   
 14. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.
   
 15. statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor Exselsia, Tempo-Team Search & Selection of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners).
  In dit geval maken we gebruik van samengevoegde persoonsgegevens, waarbij je zelf niet individueel identificeerbaar bent in de resultaten die door ons publiek worden gemaakt of met derden worden gedeeld.
   
 16. de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiertoe kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot één van onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.
   
 17. je toe te laten om je rechten (zie verder onder punt H) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

We gebruiken en verwerken je persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van :

 1. jouw toestemming: in enkele specifieke gevallen zullen we jouw toestemming vragen om jouw gegevens te verwerken, zoals om jou commerciële aanbiedingen te kunnen doorsturen en referenties te kunnen contacteren.
   
 2. onze (pre)contractuele relatie: wanneer je je bij ons online inschrijft, of je je inschrijft via een kantoor, vraag je aan ons om jou te helpen met het vinden van een gepast werk. Om je te helpen met het vinden van een gepast werk en onze dienstverlening te kunnen verzekeren, hebben we jouw gegevens nodig, bv. om jouw profiel te bepalen of je voor te stellen bij potentiële werkgevers. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig om met jou een arbeidsovereenkomst te sluiten en om die overeenkomst te kunnen opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Aangezien je meestal werkzaam bent bij één van onze klanten, hebben we ook steeds je contactgegevens nodig om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen en wisselen we met onze klanten gegevens uit over je prestaties.
   
 3. de wettelijke verplichtingen van Exselsia of Tempo-Team Search & Selection: onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan. Zo moet Exselsia bijvoorbeeld je tewerkstelling tijdig aanmelden bij de overheid (Dimona-aangifte), je loon correct berekenen en tijdig uitbetalen op jouw bankrekeningnummer en je prestaties aangeven bij de diverse instanties van de sociale zekerheid en de fiscus.
   
 4. het legitiem belang van Exselsia, Tempo-Team Search & Selection of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij je gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Exselsia, Tempo-Team Search & Selection of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we je gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.  

D. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor een professionele uitvoering van onze dienstverlening. Niet alle gegevens zijn verplicht maar zij kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van Exselsia of Tempo-Team Search & Selection. Als je ervoor kiest om ons je gegevens te verstrekken mogen wij deze gegevens gebruiken en delen met klanten en opdrachtgevers in het kader van je arbeidsbemiddeling of je tewerkstelling.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk door te geven aan je consultant.

Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens:

 1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
   
 2. geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat;
   
 3. nationaliteit en indien nodig identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfsdocument (controle verplicht op basis van de wetgeving op de tewerkstelling van vreemde werknemers);
   
 4. INSZ-nummer (enkel in geval van tewerkstelling bij Exselsia, in het kader van de verplichte aangiften bij en contacten met de verschillende overheidsinstanties);
   
 5. curriculum vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan onze consultant of onze opdrachtgever of klant geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken met hen;
   
 6. foto’s en video-introductie (enkel op vrijwillige basis);
   
 7. gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan. Op vraag van een potentiële werkgever kunnen we deze resultaten overdragen aan hen met het oog op je selectie;
   
 8. overige gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en referenties (enkel met jouw toestemming);
   
 9. gegevens over je beschikbaarheden en vakantieperiodes;
   
 10. evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz. ;
   
 11. overige gegevens die nodig zijn voor een correcte administratieve afhandeling (personeelsbeheer, loonverwerking en -betaling, afwezigheidsregistratie, enz.).

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we eventueel van jou:

 1. uittreksel strafregister: dit vragen we uitsluitend wanneer dit wettelijk verplicht is voor Exselsia of voor de opdrachtgever of de klant waar we je tewerkstellen.  
   
 2. gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig persoonsgegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, registreren we deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag en enkel indien ze een impact kunnen hebben op jouw zoektocht naar werk en de door jou uit te voeren taken.  

E. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van je bemiddeling of tewerkstelling, de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Exselsia, Tempo-Team Search & Selection of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Exselsia, Tempo-Team Search & Selection of van een derde partij) kunnen Exselsia of Tempo-Team Search & Selection bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken

1. aan andere vennootschappen van de Tempo-Team groep in België (Tempo-Team nv, Randstad Group Belgium nv en Randstad Sourceright nv), voor onder meer:

 • aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van jouw zoektocht naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, jobaanbod, …);
 • interne dienstverlening (administratieve taken inzake je bemiddeling en tewerkstelling, IT-diensten, …);
 • promoties en marketingacties (voor zover je hiervoor je toestemming hebt gegeven);

2. aan de holdingvennootschap van Tempo-Team, of andere vennootschappen binnen het concern waartoe Tempo-Team behoort, voor onder meer:

 • managementinformatie;
 • interne audits;
 • interne dienstverlening;
 • screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);

3. aan opdrachtgevers of klanten van Exselsia en Tempo-Team Search & Selection, of aan hun klanten, aangestelden of lasthebbers, voor onder meer:

 • selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als vaste medewerker;
 • proactieve aanbieding van jouw profiel en cv;
 • uitwisseling van alle gegevens in verband met je prestaties;
 • facturatie van de dienstverlening;
 • audits bij opdrachtgevers of klanten;

4. aan leveranciers van Exselsia en Tempo-Team Search & Selection , voor onder meer:

 • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Exselsia en Tempo-Team Search & Selection (vb. IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, ...);
 • het leveren van diensten aan Exselsia in het kader van tewerkstelling (vb. externe medische preventiediensten, leveranciers van maaltijdcheques en ecocheques, verzekeringsmaatschappijen, …);

5. aan onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer:

 • audit van onze jaarrekeningen;
 • verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
 • audit van subsidiedossiers;

6. aan (het auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners), voor onder meer:

 • het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • tevredenheidsenquêtes;
 • statistische doeleinden;

7. aan diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:

 • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
 • sociale zekerheidsinstanties;
 • fiscale autoriteiten;
 • sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (vb. Cevora);

8. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis

Je persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

Bij de ontwikkeling van onze activiteiten mogen wij activiteiten of activa kopen of verkopen.  In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.  

Wanneer onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen. 

Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Wij nemen daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij de Data Protection Officer (zie verder).

F. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze bedrijven.

De standaard bewaringstermijnen zijn afhankelijk van de doelstellingen waarvoor we je gegevens verwerken en of je al dan niet tewerkgesteld wordt door Exselsia.

Op de sollicitatiegegevens die je ons verstrekt, passen wij volgende bewaartermijnen toe: 

 • Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, ...) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je actief via ons op zoek naar werk bent. We bekijken regelmatig of je nog geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.  Indien je niet langer geïnteresseerd bent, verwijderen we je actieve dossier (dit wil zeggen: zichtbaar voor onze consultants), inclusief je online profiel op My PRO file, maar houden wij dit nog passief (centraal) bij voor de duurtijd van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen. Je hebt altijd het recht om meteen te vragen om de gegevens te verwijderen (zie ook uitoefening van rechten). .
   
 • Wij sturen je elk jaar een e-mail met de vraag of je al dan niet nog geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en wenst opgenomen te blijven in ons actief sollicitantenbestand. We sturen deze e-mail  elk jaar automatisch.Antwoord je positief, dan blijven we je gegevens verder gebruiken. Antwoord je negatief, dan verwijderen wij je actieve dossier (dit wil zeggen: zichtbaar voor onze consultants), inclusief je online profiel op My PRO file, maar houden wij dit nog passief (centraal) bij voor de duurtijd van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen. Antwoord je niet, dan houden wij je dossier nog 1 jaar actief en sturen we je na dat jaar een nieuwe mail. Antwoord je dan evenmin, dan beschouwen wij dit tweede stilzwijgen als een negatief antwoord, met dezelfde gevolgen. 

Indien je daarnaast ook voor Exselsia werkt of hebt gewerkt, bewaren wij al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, ...) nog voor een periode van 10 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

G. Beveiligingsmaatregelen?

Exselsia en Tempo-Team Search & Selection doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komen wij met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

H. Wat zijn jouw rechten?

Exselsia en Tempo-Team Search & Selection verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.

Je kan volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op weigering of intrekking van je toestemming
   

Wanneer je ons je toestemming hebt gegeven voor bepaalde doelstellingen, kun je steeds je toestemming opnieuw intrekken door contact op te nemen met info@exselsia.be.

Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van die gegevens vóór de intrekking of de rechtmatigheid van de verwerking van (een aantal van) diezelfde gegevens om andere redenen als opgesomd in punt C van dit privacy statement.

 • Recht van bezwaar

  Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Exselsia, Tempo-Team Search & Selection of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.
   
 • Recht van Inzage

  Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.
  Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen. 
   
 • Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

  Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

  Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, …) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.
   
 • Recht op overdraagbaarheid

  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons zelf hebt bezorgd, in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier). 
   
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

  In de gevallen voorzien door de GDPR en indien je aangeeft geen beroep meer te willen doen op onze diensten, zullen wij overgaan tot verwijdering van je selectiedossier.

  Naargelang de situatie waarin je je bevindt op het ogenblik van de uitoefening van dit recht, heeft dit verschillende gevolgen:
   
  • Je bent nooit in dienst geweest bij  Exselsia:
   De gegevens van je selectiedossier bij Exselsia en Tempo-Team Search & Selection worden gewist, inclusief je online profiel.
    
  • Je bent op het ogenblik van de uitoefening van dit recht in dienst bij Exselsia of je was in het verleden in dienst bij Exselsia :
   De gegevens van je selectiedossier bij Exselsia en Tempo-Team Search & Selection worden gewist, inclusief je online profiel.
   De gegevens van je tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd en zullen door Exselsia worden bijgehouden tot 10 jaar na het einde van je tewerkstelling.
    
 • Recht op beperking van de verwerking

  Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
  • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle).
  • de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
  • wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
  • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).
    

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door gebruik te maken van het formulier dat je terugvindt op onze website www.tempo-team.be. Je kan dit formulier zelf downloaden of dit vragen aan je consultant. 

Op het formulier vind je verdere instructies voor het invullen en het verzenden van je aanvraag. Bij het indienen van je aanvraag moet je steeds een kopie van je identiteitskaart meesturen zodat we zekerheid hebben over de identiteit van de aanvrager. Zonder deze kopie wordt je aanvraag niet behandeld.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven. Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je formulier over deze verlenging. 

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

I. Cookies

Op ons domein tempo-team.be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Exselsia en Tempo-Team Search & Selection, of over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@randstadgroup.be.  

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via information.security@randstadgroup.be

K. Wijzigingen

Wij kunnen om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van Tempo-Team. 

Deze versie is opgesteld in september 2020.

Download het privacy statement als PDF