Artikel 1. Werkingssfeer

1.1. Elke terbeschikkingstelling door Tempo-Team van uitzendkrachten geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden bij de aanvraag schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Tempo-Team, opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens zodra de Klant een aanvraag/vacature toevertrouwt aan Tempo-Team en Tempo-Team kandidaten voorstelt aan de Klant.

1.2. Tempo-Team werkt steeds volgens de Business Principles, gebaseerd op haar kernwaarden: kennen, dienen, vertrouwen, simultane belangenbehartiging en streven naar perfectie. Tempo-Team handelt met integriteit en eerbiedigt de mensenrechten. De volledige versie van de Business Principles zijn te vinden op https://www.tempo-team.be/nl/over-tempo-team/missie-en-waarden

1.3. Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden door Tempo-Team uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

Artikel 2. De aanvraag

2.1. De Klant verstrekt bij zijn aanvraag aan Tempo-Team tijdig alle voor een goede selectie relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie en de vereiste kwalificaties. De Klant kan daarbij enkel functierelevante criteria opgeven. Daarnaast verstrekt de Klant bij zijn aanvraag eveneens het loon, de werktijden en de pauzes, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de plaats van tewerkstelling, de arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. Als de Klant de uitzendkracht prestaties zal laten verrichten binnen de Europese Economische Ruimte, zal de Klant voorafgaandelijk aan de detachering van de uitzendkracht Tempo-Team schriftelijk op de hoogte brengen in welke land(en) de uitzendkracht werkzaam zal zijn. De Klant vrijwaart Tempo-Team voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting.

2.2. Tempo-Team bepaalt aan de hand van de door de Klant verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de Klant voorstelt. De Klant kan een voorgestelde kandidaat afwijzen voor zover dit gebeurt om functierelevante of andere gerechtvaardigde redenen. 

2.3. Tempo-Team spant zich in om tijdig een potentieel geschikte kandidaat voor te stellen. Tempo-Team is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Klant, indien Tempo-Team om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan voorstellen. Tempo-Team is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat om welke reden dan ook niet als uitzendkracht ter beschikking kan worden gesteld van de Klant of een aangegane uitzendopdracht (voortijdig) beëindigt.

2.4. Tempo-Team is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de Klant gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare fout van Tempo-Team bij de selectie.

2.5. Als de Klant zelf een eigen selectie maakt zonder inmenging van Tempo-Team, dan is enkel de Klant volledig aansprakelijk voor deze selectie, en de Klant zal Tempo-Team vrijwaren voor enige aansprakelijkheid terzake van derden of van de uitzendkracht.

2.6. Elke termijn die door Tempo-Team wordt aangegeven is slechts indicatief en zoals onder meer afhankelijk van de door de Klant verschafte informatie conform de art.2 en 3 van deze voorwaarden. Overschrijding van de termijnen zal geen recht geven op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3. Verplichtingen van de Klant bij uitzendarbeid

3.1. Zodra een geschikte kandidaat door de Klant wordt weerhouden, wordt door Tempo-Team een commerciële overeenkomst gesloten met de Klant enerzijds, en een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met de weerhouden uitzendkracht anderzijds. De Klant verstrekt hiervoor aan Tempo-Team tijdig alle noodzakelijke informatie opdat Tempo-Team aan de uitzendkracht een correcte arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid kan aanbieden vóór de aanvang van de tewerkstelling. De Klant geeft daarbij minimaal de volgende gegevens door:

 • naam en nummer van zijn paritair comité, en zijn paritair subcomité indien van toepassing;
 • de al dan niet aanwezigheid van een vakbondsafvaardiging in zijn bedrijf;
 • de toepasselijke reden van uitzendarbeid; in geval van de reden “instroom” eveneens of het om een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging gaat;
 • de plaats van de tewerkstelling;
 • de duurtijd van de met de uitzendkracht af te sluiten (opeenvolgende) arbeidsovereenkomst(en) voor uitzendarbeid;
 • de arbeidstijdregeling in zijn onderneming;
 • de beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
 • het loon van de vaste werknemer(s) met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de Klant;
 • de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats (de werkpost, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen).

3.2. Bovendien dient de Klant elke wijziging dienaangaande onmiddellijk en schriftelijk (of mondeling met een schriftelijke bevestiging binnen 4 uur na de mondelinge mededeling) te communiceren aan Tempo-Team. 

Zonder exhaustief te zijn, betreft dit onder meer volgende informatie:

 • de mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
 • elk eventueel arbeidsongeval;
 • elke wijziging in aanvang, duurtijd en einde van de lopende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die een invloed heeft op de door Tempo-Team uit te voeren Dimona-melding;
 • de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
 • de niet-hernieuwing van een opdracht;
 • ...

3.3 Bij de aanvraag van een uitzendkracht voor een flexi-job, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of aan alle voorwaarden van de flexi-job wetgeving is voldaan (o.a. toegelaten sector, hoofd NACE-code, functie, maximumloon, verbod tewerkstelling in eigen of verbonden onderneming, …). Indien het statuut van flexi-job naderhand, om welke reden ook, blijkt niet toegelaten te zijn, zal Tempo-Team de prestaties van de betrokken uitzendkracht rechtzetten naar een reguliere tewerkstelling en zal zij deze prestaties aan de Klant factureren aan de gewone coëfficiënten van toepassing op de functie. Tijdens de tewerkstelling van een uitzendkracht in een flexi-job moet de Klant elke aanpassing aan de afgesproken werktijden tijdig doorgeven zodat Tempo-Team de overeenkomstige wijziging aan de Dimona kan uitvoeren binnen de door de overheid opgelegde termijn. Bij gebrek daaraan is Tempo-Team minimaal de contractuele uren verschuldigd en zullen deze aan de Klant worden gefactureerd.

3.4. De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, laattijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van alle informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt, geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant. De Klant zal daarbij Tempo-Team vrijwaren voor enige vordering van derden.

3.5. De aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van de redenen en termijnen van uitzendarbeid berust exclusief bij de Klant; in het kader van die redenen zorgt hij eveneens, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen van zijn eigen vakbondsafvaardiging en mededelingen aan de bevoegde overheidsinstanties. Bij gebruik van dagcontracten is de Klant als enige verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan.

3.6. Indien de door de Klant opgegeven duurtijd van de met de uitzendkracht af te sluiten (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid onderworpen is aan wettelijk of bij CAO bepaalde voorwaarden, procedures en/of beperkingen, zoals het geval is voor opeenvolgende dagcontracten, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om deze op te volgen en na te leven. Alle eventuele financiële compensaties en/of sancties die in dit verband worden voorzien of opgelegd, zijn ten laste van de Klant en worden desgevallend door Tempo-Team bijkomend gefactureerd.  

3.7. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten minimaal recht op hetzelfde brutoloon, premies, maaltijdcheques, kostenvergoedingen en andere looncomponenten alsof ze vast in dienst zouden zijn bij de Klant. Hetzelfde geldt voor alle indexaties, conventionele loonsverhogingen en eventuele nieuwe loonelementen die tijdens de tewerkstelling van de uitzendkracht van kracht worden bij de Klant. De Klant dient deze loongegevens, evenals hun toekenningsmodaliteiten, mee te delen aan Tempo-Team. 

3.8. Overeenkomstig artikel 19 van de Wet van 24 juli 1987 staat de Klant tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, zo onder meer wat betreft arbeidsreglement, arbeidstijd, toezicht op deeltijdse arbeidsprestaties, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk en nachtarbeid. Indien de Klant dit (de met de uitzendkracht contractueel overeengekomen arbeidsduur) niet respecteert, zelfs bij andere met de uitzendkracht overeengekomen arbeidsvoorwaarden, is hij gehouden om Tempo-Team te vergoeden voor de kosten die verbonden zijn aan deze veranderde tewerkstelling voor Tempo-Team, zo onder meer bij sociale inspectie.

3.9. De Klant is medeverantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Indien de uitzendkracht nadelige behandeling inroept nadat hij een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden heeft aangevraagd, moet Tempo-Team het bewijs leveren dat de nadelige maatregel werd getroffen om redenen die vreemd zijn aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161. Aangezien enkel de Klant kan aangeven of er een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden al dan niet beschikbaar is, moet hij, op eenvoudig schriftelijk verzoek van Tempo-Team, binnen een termijn van zeven kalenderdagen schriftelijk aantonen dat er geen sprake is van nadelige behandeling, d.w.z. aantonen dat er redenen bestaan die vreemd zijn aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161 en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren. Indien Tempo-Team veroordeeld wordt tot een schadevergoeding, behoudt Tempo-Team zich het recht voor om de schadevergoeding op de Klant te verhalen. 

3.10. De Klant is medeverantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wanneer de uitzendkracht een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvraagt, moet Tempo-Team krachtens artikel 8 van cao nr. 161 de aanvraag schriftelijk en gemotiveerd beantwoorden binnen een termijn van één maand. Op eenvoudig schriftelijk verzoek van Tempo-Team, deelt de Klant binnen een termijn van zeven kalenderdagen schriftelijk aan Tempo-Team mee of er al dan niet een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden bij de Klant mogelijk is. Ingeval van weigering, uitstel of tegenvoorstel, deelt de Klant de concrete motieven hiervoor mee binnen dezelfde termijn. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn de concrete redenen aan Tempo-Team meedeelt, behoudt het Tempo-Team zich het recht voor om de boete krachtens artikel 174/2 van het Sociaal Strafwetboek op de Klant te verhalen. 

3.11. Inzake welzijn op het werk (arbeidsveiligheid en -hygiëne) geniet de uitzendkracht eveneens hetzelfde niveau van bescherming als de vaste werknemers van de Klant. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie.

Overeenkomstig de artikelen X.2-3 tot X.2-5 van de Codex over het welzijn op het werk dient de Klant, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, vóór de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Tempo-Team over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche garandeert de Klant het advies ingewonnen te hebben van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer.

De Klant is verantwoordelijk voor het organiseren van alle mogelijke opleidingen (zoals met het oog op de veiligheid op de arbeidsplaats) gerelateerd aan het werk van de uitzendkracht.

De Klant draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Tempo-Team werd afgesloten.

3.12. In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de Klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Tempo-Team verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan zal de Klant rechtstreeks aansprakelijk zijn. Bij ernstig arbeidsongeval zal de Klant het omstandig verslag opmaken en instaan voor de bijbehorende kosten. Tempo-Team zal de nodige inlichtingen ter beschikking stellen en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek.

3.13. De Klant verbindt zich ertoe om bij aanvang van het contract en voor de duur ervan, onmiddellijk en schriftelijk alle nodige informatie te communiceren aan Tempo-Team aangaande de wettelijke verplichtingen om een uitzendkracht op een juridisch correcte manier te detacheren naar het buitenland, evenals elke mogelijke wijziging die zich daarbij zou kunnen voordoen. De Klant is verantwoordelijk, in de gevallen die bij de wet zijn bepaald, om de nodige vergunningen te verkrijgen en de vereiste aangiften in te dienen om uitzendkrachten naar het buitenland te detacheren. Tempo-Team kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van bovenvermelde bepalingen door de Klant en zal alle eventueel hierdoor opgelopen schade factureren aan de Klant.

3.14. Tempo-Team zal pas overgaan tot de uitbetaling van de kosten eigen aan de werkgever nadat Tempo-Team door de Klant in het bezit werd gesteld van de nodige stavingsstukken. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de Klant hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de Klant en zullen door Tempo-Team aan de Klant gefactureerd worden.

3.15. De Klant is ervan op de hoogte dat conform art. 33, §1 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, elke werkgever verplicht is een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. Indien de bedoelde interne dienst niet alle opdrachten die hem krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten zijn toevertrouwd, zelf kan uitvoeren, moet de Klant aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

3.16. De Klant engageert zich eveneens tot het verstrekken van alle relevante en nodige informatie aan Tempo-Team opdat Tempo-Team de rapportage- en informatieplichten in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) correct kan naleven.

3.17. Indien de Klant de uitzendkrachten tijdelijk werkloos wil stellen, dan moet hij alle info hieromtrent tijdig doorgeven aan Tempo-Team om de aangiften van tijdelijke werkloosheid correct te kunnen doen. Indien de tijdelijke werkloosheid geweigerd wordt, dan zullen alle kosten doorgefactureerd worden aan de Klant.

Artikel 4. Facturatie & Betaling

Van toepassing op uitzendarbeid

4.1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt er wekelijks gefactureerd.

4.2. De facturatie gebeurt op basis van:

 • het brutoloon en de overige loonelementen van toepassing op de uitzendkracht; 
  Zij worden door Tempo-Team verhoogd bij indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de Klant. 
 • de bij de Klant toepasselijke regeling voor door de uitzendkracht verrichte bijzondere prestaties (zoals overuren, ploeg-en nachtarbeid, prestaties op zon- en feestdagen, enz.). Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de Klant gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.
 • de tijdverantwoording (=de prestaties zoals doorgegeven door de Klant op papier, op elektronische wijze, via e-SoluTTions of op een andere overeengekomen wijze) met een minimum van de door Klant aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitend toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting zoals voorzien in deze algemene voorwaarden werd voldaan;
  Ongeacht de wijze van tijdverantwoording bevestigt de Klant de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De Klant is aansprakelijk voor fouten in de tijdverantwoording. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de Klant ervoor dat Tempo-Team, zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 12:00 uur op maandag aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week, over de juiste en volledige tijdverantwoording beschikt. Indien de Klant in gebreke blijft de tijdverantwoording tijdig aan Tempo-Team door te geven, gebeurt de facturatie op basis van de door de Klant aangevraagde uren.
 • de door de Klant aan zijn vast personeel toegekende en verloonde niet gepresteerde uren en dagen zoals legale en extralegale feestdagen, vervangingsdagen voor feestdagen, klein verlet, vakantiedagen, brugdagen, eerste dag ziekte, extra toeslag ikv tijdelijke werkloosheid enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft;
 • de eventuele (verbrekings)vergoedingen die Tempo-Team verschuldigd is aan de uitzendkracht bij een eenzijdige vroegtijdige beëindiging van de tewerkstelling van die uitzendkracht door de Klant; 
 • de  afgesproken coëfficiënten / tarieven / selectiefees / bijkomende bedragen, kosten en andere prijsafspraken; deze worden door Tempo-Team eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten, wettelijke of reglementaire wijzigingen die een invloed hebben op de werkelijke kostprijs, alsook van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen, evenals een stijging van de werkingskosten van Tempo-Team. Zij zullen in ieder geval in januari van elk jaar aangepast worden door toepassing van de indexatie volgens het algemeen indexcijfer consumptieprijsindex (referentie: indexcijfer van de maand oktober). Een prijsaanpassing krijgt uitwerking vanaf de facturatie van de prestaties volgend op de ingangsdatum van de prijsaanpassing. Indien voor het bepalen van de coëfficiënten/tarieven of het toekennen van creditnota's rekening wordt gehouden met bepaalde (opleidings)-subsidies, vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing of andere kortingen en tegemoetkomingen, en deze naderhand niet (volledig) verworven worden door Tempo-Team, of door Tempo-Team (deels) moeten worden terugbetaald, zal Tempo-Team de niet verworven of terugbetaalde bedragen bijkomend factureren aan de Klant of de hiervoor aan de Klant reeds eerder toegekende creditnota's corrigeren.
 • alle elementen waarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat zij inbegrepen zijn in de coëfficiënten;
 • het toepasselijke BTW-tarief.

Van toepassing op werving & Selectie voor vaste aanwerving

4.3. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, worden de afgesproken selectiefees, vermeerderd met het toepasselijke BTW-tarief, in één bedrag gefactureerd op het ogenblik van de indiensttreding van de door Tempo-Team voorgestelde kandidaat bij de Klant. De selectiefee wordt berekend op een voltijds werkregime conform de sector van de Klant en is volledig verschuldigd ongeacht het werkregime waarin de kandidaat wordt tewerkgesteld bij de Klant.

Gemeenschappelijke bepalingen

4.4. De facturen van Tempo-Team zijn contant betaalbaar op factuurdatum, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. In elk geval is steeds de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing.

Indien de Klant vóór de opmaak van de facturen door Tempo-Team een voorafgaandelijke verificatie van de juistheid van de prestaties wenst te doen, of de voorafgaandelijke opmaak van een pro forma factuur wenst, of indien hij bijkomende bedrijfsinterne informatie op de facturen wil laten vermelden, dan wordt voor deze verificatie, voor de termijn tussen de pro forma en de definitieve factuur of het aanleveren van de bijkomende informatie, een standaard termijn van 15 kalenderdagen gerekend. 

Conform de wet wordt deze termijn telkens beschouwd als deel uitmakend van de maximaal toegelaten wettelijke betalingstermijn. Indien door toedoen van de Klant de termijn van 15 kalenderdagen wordt overschreden, dan wordt de overeengekomen betalingstermijn ingekort met het aantal kalenderdagen van overschrijding.

Bij betaling anders dan overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant. Bij gebrek aan betaling op uiterlijk de vervaldatum van de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro.

Elke toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen zodra Tempo-Team moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de Klant. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van bedreigde liquiditeit of dubieuze solvabiliteit lastens de Klant, komen de door Tempo-Team toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege en automatisch te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen namens Tempo-Team te innen. Enige betaling door de Klant aan de uitzendkracht van de facturen van Tempo-Team, zijn niet tegenstelbaar aan Tempo-Team.

4.5. Alle klachten betreffende de facturen moeten Tempo-Team binnen de acht werkdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. Zelfs indien er een betwisting is tussen de Klant en Tempo-Team omtrent de geleverde prestaties of de uitvoering door Tempo-Team van de overeenkomst, zal de Klant altijd verplicht zijn de facturen voor de prestaties van de uitzendkracht te betalen en zal hij zich niet kunnen baseren op enig recht op compensatie of op opschorting van zijn betalingsverplichting.

4.6. Door betaling van de factuur verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord zijn facturen in de toekomst via elektronische weg te ontvangen, indien er geen specifieke overeenkomst is afgesloten waarin is bepaald dat dit per post zal zijn. Door de aanvaarding van de elektronische facturatie verbinden de partijen zich ertoe hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot facturatie na te leven zoals onder meer vermeld in de BTW-wetgeving. Beide partijen bevestigen te voldoen aan de momenteel geldende, wettelijk gestelde eisen inzake elektronische facturatie en waarborgen integriteit, authenticiteit, leesbaarheid en niet-weerlegbaarheid van de elektronische uitgewisselde facturen. Beide partijen verbinden zich om alle betrokken diensten op de hoogte te stellen van de elektronische facturatie. Alle elektronische bestanden worden elektronisch gearchiveerd in de oorspronkelijke vorm zoals ze worden ontvangen. De elektronische facturatie wordt door beide partijen aanvaard als zijnde voor onbepaalde termijn. De partijen kunnen door een aangetekend schrijven afzien van de elektronische facturatie. De opzegging gaat in op de eerste  dag van de maand, volgend op de datum van verzending van de aangetekende brief + 30 dagen. De opzegging verandert niets aan de respectieve verplichtingen van de partijen ten aanzien van de BTW-administratie.

4.7. In geen geval zal de Klant gerechtigd zijn de bedragen die door de Klant aan Tempo-Team onder deze Overeenkomst verschuldigd zijn, te compenseren met eender welk bedrag dat Tempo-Team of een andere vennootschap van de Tempo-Team Group aan de Klant verschuldigd zou zijn.

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

5.1. In het kader van de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten door Tempo-Team en in het kader van de werving en selectie opdrachten die Tempo-Team uitvoert, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats (persoonsgegevens van kandidaten, uitzendkrachten, werknemers van de Klant) op verschillende wijzen (elektronisch, op papier, via IT-middelen,...).

5.2. In de zin van de Wet van 30 juli 2018 en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, wordt Tempo-Team beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van zijn kandidaten/uitzendkrachten. De Klant wordt ook beschouwd als de verantwoordelijke, apart van Tempo-Team, voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kandidaten/uitzendkrachten/eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op basis van zijn eigen verantwoordelijkheden en eigen wettelijke grondslagen. In de hypothese dat één van de partijen als verwerker zou optreden, zal een bijzondere verwerkingsovereenkomst worden gesloten zoals bepaald in de Privacywet. Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn Tempo-Team en de Klant gehouden deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Privacywetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.

5.3. Tempo-Team zal geen persoonsgegevens aan de Klant mogen doorgeven behalve in de gevallen waar het toegestaan is overeenkomstig de Privacywet. De Klant mag geen gegevens van Tempo-Team eisen die zij op grond van toepasselijke Privacywet niet mag verstrekken. De Klant bezorgt aan Tempo-Team de nodige informatie over de wettelijke basis die de overdracht rechtvaardigt. In geval van toegestane overdracht is de Klant gehouden om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de overgemaakte gegevens te verzekeren en de Privacywetgeving en aanverwante wet- en regelgeving te respecteren. 

5.4. Voor zover de Klant de overgemaakte gegevens buiten de EER zou verwerken, (rechtstreeks of via een verwerker) in een land die niet onder een adequaatheidsbesluit valt, zal hij ervoor zorgen dat een wettelijk transfermechanisme overeenkomstig de Privacywet wordt toegepast op de betrokken doorgifte.  De Klant draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

5.5. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat aan Tempo-Team alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Klant hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. De Klant vrijwaart Tempo-Team tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de Klant of overige derden jegens Tempo-Team in verband met een schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Tempo-Team gemaakte kosten.

5.6. Voor de uitvoering van deze overeenkomst (afsluiting en beheer van de overeenkomst voor dienstverlening, facturatie, beheer en onderhoud van de commerciële relatie) verwerkt  Tempo-Team de persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant, met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, zoals bepaald in haar privacy statement. Dit beleid kan worden geraadpleegd op https://www.tempo-team.be/nl/info-gdpr/ en de Klant (en de contactpersonen die hij vertegenwoordigt) verklaart  dit beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn. De Klant kan persoonlijk door Tempo-Team en de dochterondernemingen van de Tempo-Team Groep worden gecontacteerd om geïnformeerd te blijven over hun commerciële activiteiten/acties aan de hand van de persoonlijke gegevens waarover Tempo-Team beschikt voor de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 6. Gelijke behandeling en niet-discriminatie

6.1. In haar dienstverlening past Tempo-Team de principes toe inzake de gelijke behandeling en de non-discriminatie. Bijgevolg zullen Tempo-Team en de Klant in geen geval de kandidaten/uitzendkrachten op een discriminatoire wijze behandelen, zowel in het kader van de selectie als gedurende en op het einde van de tewerkstelling. Tempo-Team en de Klant zullen geen verboden onderscheid maken op grond van discriminerende criteria zoals leeftijd, geslacht, wettelijke staat, seksuele voorkeur, filosofische of religieuze overtuiging, syndicale aansluiting, politieke overtuiging, ras, etnische oorsprong of nationaliteit, actuele of toekomstige gezondheidstoestand, taal, handicap of fysieke karakteristieken.

6.2. Tempo-Team kan in geen enkel geval gehouden zijn discriminerende criteria te hanteren en kan voor het niet toepassen daarvan niet aansprakelijk gesteld worden door de Klant. Bovendien heeft Tempo-Team het recht om enige opdracht of contract met de Klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen wegens een vraag van de Klant om voormelde niet-discriminatie principe te doorbreken, waarbij de Klant in dat geval geen enkele (schade)vergoeding van Tempo-Team kan vorderen.

Artikel 7. Elektronische communicatie

7.1. Gebruik van ICT-middelen 

Tempo-Team kan in het kader van de uitvoering van de dienst(en) gebruik maken van ICT-middelen en deze voor gebruik door de Klant beschikbaar stellen, onder meer voor de uitwisseling van gegevens en het verrichten van rechtshandelingen. Op het gebruik van deze ICT-middelen is het bepaalde in dit artikel en elders in deze voorwaarden ten aanzien van de ICT-middelen van toepassing.

Het gebruik van de ICT-middelen door de Klant is beperkt tot het faciliteren en gebruik maken van de diensten van Tempo-Team. Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het eindigen van de dienstverlening. De Klant is alleen gerechtigd om de ICT-middelen voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de ICT-middelen al dan niet gebundeld met eigen diensten door te verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.

De Klant zal bij het gebruik van de ICT-middelen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, deze voorwaarden en de bij of voor de ICT-middelen gepubliceerde of op andere wijze door Tempo-Team verstrekte (nadere) gebruiksvoorwaarden en/of gebruiksinstructies, inclusief eventuele wijzigingen daarin. 

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij en zijn werknemers, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden, maken van de ICT-middelen en staat er voor in dat deze werknemers of derden bevoegd en gerechtigd zijn tot het gebruik van de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie en tot het verrichten van rechtshandelingen met behulp van de ICT-middelen. De Klant zal Tempo-Team alle schade vergoeden die voortvloeit uit een onjuist of onterecht gebruik door (werknemers van) Klant van de ICT-middelen en Tempo-Team vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met dit gebruik en/of de middels de ICT-middelen uitgewisselde gegevens. Indien de Klant voor het gebruik van de ICT-middelen inloggegevens ontvangt van Tempo-Team, dienen deze inloggegevens strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Indien de Klant vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens dan zal de Klant dit zo spoedig mogelijk melden aan Tempo-Team. Tempo-Team zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

Onverminderd haar overige rechten is Tempo-Team bevoegd het gebruik van de ICT-middelen op te schorten of de (betreffende werknemer van de) Klant - tijdelijk of definitief - de toegang tot de ICT-middelen te ontzeggen, indien hij zich niet aan de voornoemde voorwaarden en instructies houdt. Tempo-Team is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor door de Klant geleden schade.

De Klant treft passende technische en organisatorische maatregelen gericht op het juiste en ongestoord gebruik van de ICT-middelen en ter voorkoming van schade aan de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen, zijn de ICT-middelen ontworpen voor gebruik door natuurlijke personen. Het is niet toegestaan om de ICT-middelen door geautomatiseerde systemen te laten benaderen of gebruiken, of om een koppeling tot stand te brengen tussen de ICT-middelen en een geautomatiseerd systeem zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo-Team.

7.2. Werking en beschikbaarheid ICT-middelen

Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-middelen te waarborgen. De Klant zal Tempo-Team direct informeren indien de Klant storingen waarneemt of (per abuis) toegang krijgt tot niet voor de Klant bestemde gegevens. De Klant zal alle benodigde medewerking verlenen aan een eventueel storingsonderzoek en zal niet voor hem bestemde gegevens, indien mogelijk, direct verwijderen op een door Tempo-Team te bepalen wijze. In het geval een storing niet wordt aangetroffen of door de Klant zelf of derden die hij heeft ingeschakeld werd veroorzaakt, behoudt Tempo-Team zich het recht voor de redelijke kosten ter zake van het storingsonderzoek en de eventuele storingsoplossing aan de Klant in rekening te brengen.

Tempo-Team is gerechtigd de beschikbaarheid van de ICT-middelen tijdelijk op te schorten, wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/of correctief onderhoud. Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen de overlast voor de Klant zo beperkt mogelijk te houden.

Tempo-Team is gerechtigd de ICT-middelen van tijd tot tijd aan te passen, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen, veranderingen in haar bedrijfsprocessen of bedrijfsbeleid. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in de ICT-middelen, die een wezenlijke impact hebben voor de Klant (bijvoorbeeld omdat gegevens voortaan op een nieuwe manier moeten worden aangeleverd), wordt - waar mogelijk - via de ICT-middelen of op andere wijze vooraf mededeling gedaan aan de Klant. De Klant dient daarom de eventuele gebruiksinstructies en overige gegevens die Tempo-Team via de ICT-middelen of op andere wijze beschikbaar maakt regelmatig door te nemen en in acht te nemen bij het gebruik van de ICT-middelen.

Indien de Klant voor het gebruik van de ICT-middelen inloggegevens ontvangt van Tempo-Team, dienen deze inloggegevens strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Indien de Klant vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens dan zal de Klant dit zo spoedig mogelijk melden bij Tempo-Team. Tempo-Team zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

7.3. Beveiliging

Tempo-Team neemt gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de ICT-middelen te beschermen tegen schade door virussen of andere software of berichten, of door ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens van de Klant.

De Klant is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om iedere besmetting van ICT-middelen, en ieder ongeautoriseerd gebruik, misbruik en/of ongewilde beschadiging of verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Tempo-Team aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant indien, ondanks de genomen maatregelen, gegevens van de Klant alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij dit aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Tempo-Team.

Indien de Klant en Tempo-Team in het kader van de overeengekomen dienst(en) een koppeling tot stand brengen tussen systemen van de Klant en Tempo-Team, zal de Klant adequate maatregelen nemen om de ICT-middelen en de daarin verwerkte gegevens te beschermen tegen schade, misbruik en ongeautoriseerde toegang via de koppeling vanuit de systemen van de Klant. Tempo-Team kan hieraan nadere eisen stellen en behoudt zich het recht voor om tijdelijk de koppeling op te schorten, indien een gebrek aan beveiliging bij de Klant een gevaar vormt voor de ICT-middelen of overige systemen van Tempo-Team.

7.4. ICT-middelen en informatie

De informatie, die wordt getoond via de ICT-middelen, wordt met zorg verzameld en samengesteld. Tempo-Team kan er echter niet voor instaan dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Indien de Klant constateert dat bepaalde gegevens niet correct zijn, zal hij Tempo-Team hier direct op attenderen.

Indien de Klant via ICT-middelen informatie aan Tempo-Team doorgeeft, is hij er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is. Tempo-Team is niet gehouden om door of namens de Klant doorgegeven informatie op juistheid en volledigheid te controleren. Indien Tempo-Team dit in een voorkomend geval toch doet en hierover adviseert, gebeurt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor.

Ten aanzien van de inhoud van via de ICT-middelen uitgewisselde informatie of verrichte rechtshandelingen, is de registratie hiervan in of door middel van de ICT-middelen beslissend. Deze registratie is eveneens beslissend ten aanzien van het tijdstip waarop de informatie door Tempo-Team beschikbaar is gesteld, respectievelijk is ontvangen of de betreffende rechtshandeling is verricht. Tempo-Team zal bij gemotiveerde betwisting door de Klant van tijdstip of inhoud van de informatie of de rechtshandeling op een redelijke en transparante wijze onderzoek doen en de Klant van de resultaten hiervan op de hoogte brengen. De Klant heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

Artikel 8. Algemene bepalingen

8.1. Geheimhouding

Tempo-Team en de Klant zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij - en dan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

In het kader van deze overeenkomst wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd alle informatie van commerciële, financiële, technische of enige andere aard die betrekking heeft op de partijen en die door de partijen aan elkaar wordt bekend gemaakt, hetzij op mondelinge of schriftelijke of hetzij op enige andere wijze, alsook deze overeenkomst en de informatie die in het kader van het afsluiten en uitvoeren ervan tussen de partijen wordt uitgewisseld en die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. 

Beide partijen verplichten zich om ook de eigen medewerkers en eventuele externe consultants die door de partijen worden ingezet bij de uitvoering van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de verplichtingen op te leggen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel.

Dit artikel treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst en blijft van kracht gedurende de volledige looptijd en voor een periode van 5 jaren na de beëindiging van de overeenkomst.

Het staat de Klant vrij om rechtstreeks met de uitzendkracht afspraken te maken over het geheimhouden van de confidentiële informatie of over de verwerking van persoonsgegevens die de uitzendkracht krijgt tijdens zijn tewerkstelling bij de Klant. Tempo-Team is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Klant als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

8.2. Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de Klant toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding of de overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de Klant, berusten uitsluitend bij Tempo-Team of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de Klant gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de Klant wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Tempo-Team en de Klant overeengekomen diensten. Door Tempo-Team specifiek voor de Klant vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog - voor eigen interne bedrijfsdoeleinden - door de Klant worden gebruikt.

De Klant vrijwaart Tempo-Team tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de Klant in het kader van de aanbieding of overeenkomst aan Tempo-Team of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 9. Audit rechten

9.1. De Klant kan maximaal één audit per jaar laten uitvoeren bij Tempo-Team. Volgende elementen kunnen geen voorwerp zijn van de audit: informatie over andere klanten van Tempo-Team, interne informatie van Tempo-Team die niet rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst, prijsgevoelige informatie, informatie die valt onder de regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens of niet-openbare informatie van werknemers aan de hand waarvan deze persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De audit kan enkel door een extern auditbedrijf worden uitgevoerd. De auditeurs zijn gebonden door de vertrouwelijkheidseisen en ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst. De Klant zal Tempo-Team vergoeden voor alle schade die is ontstaan door de niet-naleving van de geheimhoudingsplicht.

9.2. Indien de Klant een audit wenst uit te voeren, dient hij  zijn intentie minstens tien (10) werkdagen voor de gewenste aanvang schriftelijk te melden aan Tempo-Team samen met de naam van het auditbedrijf dat de audit zal uitvoeren. Tempo-Team mag het auditbedrijf weigeren door middel van een schriftelijke verklaring die binnen de vijf (5) dagen na de kennisgeving van de audit wordt verstuurd. In voorkomend geval kiest de Klant na overleg met Tempo-Team een ander auditbedrijf. 

9.3. De audit kan uitsluitend betrekking hebben op de documenten betreffende een periode van 1 jaar voorafgaand aan de schriftelijke melding van artikel 9.2. Na afloop van de audit ontvangt Tempo-Team een kosteloze kopie van het auditverslag. 

9.4. De Klant zal alle kosten van de audit dragen, zowel die van hemzelf als die van Tempo-Team. De door Tempo-Team aan de audit bestede uren worden aan de Klant gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven van dienstverlening op maat. 

Artikel 10. Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht

De hoven en rechtbanken van Brussel, afdeling Brussel, zijn -tenzij Tempo-Team uitdrukkelijk opteert voor de toepasselijkheid van art. 624, 1° Ger.W.- uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van enige geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op enige overeenkomst tussen de Klant en Tempo-Team. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk, met uitsluiting van de daarin voorziene verwijzingsregels.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Algemeen

11.1. Tempo-Team zal haar opdrachten uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen, voorschriften en technische normen ter zake. Deze overeenkomst betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

Van toepassing op uitzendarbeid

11.2. De aansprakelijkheid van Tempo-Team in het kader van uitzendarbeid is beperkt tot het totaal van de voor de betreffende werkzaamheden gefactureerde en betaalde bedragen in het betrokken kalenderjaar, met een absoluut maximum van 100.000 EUR per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Tempo-Team is tevens beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht door Tempo-Team. Tempo-Team is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder ook begrepen de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

11.3. Tempo-Team is de juridisch werkgever van de uitzendkrachten, maar oefent geen gezag uit over de uitzendkrachten. Conform de wet van 24 juli 1987 op de Uitzendarbeid, evenals artikel 1384 alinea 3 van het Oud Burgerlijk Wetboek, vallen de uitzendkrachten onder het gezag en dus de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Klant. Bijgevolg is de Klant als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant wordt aanbevolen.

11.4. Tenzij ingevolge haar eigen nalaten of toedoen, is Tempo-Team in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van haar uitzendkrachten bij de Klant.

11.5. Tempo-Team is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant. De aansprakelijkheid van Tempo-Team is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.

11.6. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Tempo-Team nooit ingeroepen worden indien de Klant zelf de selectie van de kandidaat/uitzendkrachten uitvoert.

11.7. Tempo-Team is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Klant aan de uitzendkracht worden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privé-doeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen enz.. zonder de tussenkomst van Tempo-Team gebeuren.

11.8. De Klant kan geen beroep doen op de diensten van Tempo-Team in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de Klant Tempo-Team hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Tempo-Team aan de Klant. 

11.9. Indien de Klant toepassing wenst te maken van gelegenheidsarbeid horeca, is hij als enige verantwoordelijk voor het opvolgen van het aan hem toegestane contingent.

11.10. De Klant is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontact en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten.

11.11. Zoals bepaald in de wet is de Klant tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht strafrechtelijk aansprakelijk met betrekking tot het correct respecteren van de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van moeders die borstvoeding geven, de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de gezondheid en de veiligheid en de salubriteit van het werk en de werkplaatsen.

Van toepassing op werving & Selectie voor vaste aanwerving

11.12. De aansprakelijkheid van Tempo-Team in het kader van werving en selectie  voor vaste aanwerving is beperkt tot 50% van de voor de betreffende werkzaamheden gefactureerde en betaalde bedragen in het betrokken kalenderjaar, met een absoluut maximum van 100.000 EUR per kalenderjaar. De  aansprakelijkheid van Tempo-Team is beperkt tot de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht door Tempo-Team.

11.13. Tempo-Team spant zich in om tijdig een potentieel geschikte kandidaat voor te stellen aan de Klant, maar is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Klant indien zij om welke reden ook niet of niet tijdig een kandidaat kan voorstellen.

11.14. Tempo-Team is niet aansprakelijk voor schade in verband met het aanwerven door de Klant van kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de Klant gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare fout van Tempo-Team bij de selectie.

Artikel 12. Ontbinding

12.1. Indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen of zijn verbintenissen opgenomen in deze algemene voorwaarden niet nakomt, evenals in geval van wanbetaling en het handelen in strijd met de Tempo-Team Business Principles, heeft Tempo-Team het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding en met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen van de Klant, de lopende overeenkomst(en) onmiddellijk te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling en haar uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken. Tempo-Team heeft de keuze om haar prestaties op te schorten tot de Klant zijn verplichtingen nakomt, dan wel de overeenkomst met de Klant te ontbinden.

12.2. In geval van ontbinding door Tempo-Team zoals hierboven benoemd, bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de Klant of ingeval van eenzijdige opzegging (art. 1794 Oud B.W.), zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen, gelijk aan de som van de facturen die Tempo-Team zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. 

12.3. Deze forfaitaire schadevergoeding zal eveneens verschuldigd zijn in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de Klant en Tempo-Team tengevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de Klant verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. 

12.4. Tempo-Team behoudt zich in ieder geval het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

12.5. In geval van bijzondere - voorziene of onvoorziene - omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Tempo-Team gerechtigd de overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Tempo-Team gevergd kan worden de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

12.6. In geval van faillissement, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de Klant, mag Tempo-Team de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder enige schadevergoeding aan de Klant. 

12.7. De bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die bedoeld zijn om te kunnen blijven gelden na de beëindiging van de overeenkomst (waaronder art.14) zullen deze overeenkomst overleven.

Artikel 13. Overmacht

Indien de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide partijen door overmacht, en dus geheel buiten haar wil of toedoen, onmogelijk of onredelijk zwaar geworden is, heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen na een termijn van dertig (30) dagen na het ontstaan van de overmacht, of bij het ontstaan van de overmacht indien bij aanvang onomstotelijk vast komt te staan dat de overmacht langer dan 30 dagen zal aanhouden. 

Artikel 14. Overname van uitzendkrachten en tewerkstelling van kandidaten door de Klant

Van toepassing op uitzendarbeid 

De Klant kan kosteloos een arbeidsverhouding of een andere contractuele relatie (rechtstreeks of via een derde partij) aangaan met een uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie wanneer die uitzendkracht: 

 • minimaal 90 volledige RSZ-dagen gepresteerd heeft via Tempo-Team: indien de uitzendkracht ongeschoold is; 
 • minimaal 130 volledige RSZ-dagen gepresteerd heeft via Tempo-Team: indien de uitzendkracht geschoold is (inclusief technisch geschoold).

Indien de Klant dergelijke arbeidsverhouding/contractuele relatie aangaat met de uitzendkracht vooraleer de uitzendkracht de minimale periode gepresteerd heeft via Tempo-Team, dan wordt de selectiefee zoals afgesproken in de overeenkomst prorata temporis aangerekend. Wordt verstaan onder bruto-maandloon van de uitzendkracht: brutomaandloon  van een voltijdse werknemer. 

Indien de Klant binnen de 6 maanden na de voorstelling van een kandidaat-uitzendkracht door Tempo-Team alsnog zelf een arbeidsverhouding/contractuele relatie aangaat (rechtstreeks of via een derde partij) met deze oorspronkelijk door hem afgewezen kandidaat-uitzendkracht, dan is de Klant met onmiddellijke ingang de hierboven vermelde selectiefee integraal verschuldigd. In voorkomend geval wordt voor de berekening van het bruto-jaarloon het bij de Klant voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het paritair comité van de Klant) in aanmerking genomen. 

De selectiefee is forfaitair begroot en bedoeld om in geval van niet naleving van de minimaal afgesproken duur uitzendarbeid, de geleverde inspanningen van Tempo-Team en de door haar gemaakte kosten om in uitvoering van deze overeenkomst kandidaat-uitzendkrachten te selecteren, te screenen en voor te stellen aan de Klant, te vergoeden, evenals de door Tempo-Team hierdoor gederfde winst. 

Deze regeling is van toepassing op elke (kandidaat-)uitzendkracht ongeacht het toepasselijke sociale zekerheidsstatuut (regulier, student, flexi,...) aangezien dezelfde inspanningen en kosten dienen geleverd en gemaakt te worden. Deze regeling is daarentegen niet van toepassing op uitzendkrachten die gerekruteerd en geselecteerd zijn door de Klant. Dit artikel blijft van kracht tot 1 jaar na de beëindiging van deze overeenkomst

Van toepassing op werving & selectie voor vaste aanwerving

Voor elke door Tempo-Team geselecteerde, voorgestelde en door de Klant in dienst genomen kandidaat factureert Tempo-Team een afgesproken all-in selectiefee.

Wordt verstaan onder bruto-maandloon: het brutomaandloon van een voltijdse werknemer bij de Klant. 

Deze selectiefee is ook integraal verschuldigd indien de Klant met een door hem afgewezen kandidaat een arbeidsverhouding of contractuele relatie aangaat (rechtstreeks of via een derde) binnen de 6 maanden na de voorstelling van de kandidaat door Tempo-Team.

Dit artikel blijft van kracht tot  1 jaar na de beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 15. Sancties

De Klant verklaart dat hij geen deel uitmaakt van of gecontroleerd wordt door enige partij die het voorwerp is van Sancties, noch dat hij zelf of via een van zijn dochterondernemingen, bestuurders, directeuren of werknemers het voorwerp is van Sancties. De Klant verklaart dat geen enkele partij die hem bezit of beheert, noch de Klant zelf of een van zijn dochterondernemingen, bestuurders, directeuren of werknemers ervan ooit is onderworpen aan enige claim, procedure, formele kennisgeving  of onderzoek met betrekking tot Sancties. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat hij en zijn dochterondernemingen zich houden aan de reglementering inzake Sancties en zich niet bezighouden met activiteiten waardoor Tempo-Team, vaste medewerkers, bestuursleden of uitzendkrachten van Tempo-Team de reglementering inzake Sancties zouden overtreden. De Klant dient ervoor te zorgen dat hij geen middelen aan Tempo-Team verstrekt die afkomstig zijn  van zaken of transacties met een partij die het doelwit is van Sancties, of van enige activiteit die in strijd is met een Sanctie. Onder “Sancties” wordt begrepen alle handels-, economische of financiële sancties, wetten, voorschriften, embargo's of beperkende maatregelen die door een relevante sanctie-autoriteit worden beheerd, vastgesteld of ten uitvoer gelegd. 

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Partijen komen overeen dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden wetsconform dienen te worden geïnterpreteerd en dat zij dus slechts zullen gelden in de mate waarin zij niet in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht of openbare orde.

16.2. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst brengt geenszins de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Partijen verbinden zich ertoe al datgene te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk of raadzaam is om de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling en deze overeenkomst van kracht en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor de partijen. De overeenkomst zal tot dan van kracht blijven alsof zulke nietige bepaling nooit zou hebben bestaan voor zover de toepassing van huidige artikel de commerciële doelstelling van de partijen onder deze overeenkomst niet negeert.

16.3. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en zijn exclusief van toepassing op enige overeenkomst tussen de Klant en Tempo-Team, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, die niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

English version General Terms & Conditions Tempo-Team NV - Update 2024