Onze missie: mensen en organisaties succesvoller maken

Bijdragen tot het succes van mensen en organisaties, dat is de missie van Tempo-Team. Hoe we dit doen? Door passende en innovatieve oplossingen op het gebied van HR aan te bieden. Pragmatisch, snel en ondernemend zijn daarbij onze codewoorden.

 • Voor opdrachtgevers, zijn wij de partner die hen helpt om hun businessdoelstellingen te realiseren. Opdrachtgevers werken graag met ons samen dankzij de waarde die wij toevoegen. Door onze dienstverlening. Door de geschikte kandidaten die het werk doen. En door de begeleiding die wij deze kandidaten geven.
 • Voor kandidaten en potentiële kandidaten op de arbeidsmarkt, zijn wij de partner die hen helpt om tijdelijk of vast werk te vinden dat bij hen past. Werkplezier, zelfstandigheid en stabiliteit naar de toekomst staan daarbij centraal.
 • Voor onze medewerkers, zijn wij een werkgever die hen helpt om hun potentieel te ontwikkelen. En bieden wij ruimte voor zelfontplooiing, zelfstandigheid in een resultaatgerichte en dienstverlenende werkomgeving.
 • Voor onze aandeelhouders, vertalen wij de toegevoegde waarde die wij aan opdrachtgevers, kandidaten en medewerkers bieden, in een passende brutomarge en een bijbehorend bovengemiddeld rendement.

Onze missie realiseren wij door volgende aspecten in acht te nemen: 

 • Groei
 • Eerlijkheid
 • Plezier
 • Betrokkenheid

Onze business principles: zo doen wij zaken

Als grote speler op het gebied van HR-dienstverlening, die de wereld van werk vorm wil geven, erkennen wij bij Tempo-Team de noodzaak om altijd met integriteit en conform onze kernwaarden te handelen. Met dit doel legden we een aantal minimumstandaarden of business principles vast die elke medewerker van Tempo-Team te allen tijde moet respecteren in zijn of haar omgang met kandidaten, andere medewerkers (rechtstreekse collega’s, uitzendkrachten, projectmedewerkers, huishoudhulpen…), klanten, leveranciers en andere zakenpartners.

Is er een vermoeden dat deze Business Principles geschonden worden? Dan kan iedereen dit vermoeden uiten via zijn of haar reguliere (lokale) contactpersoon of via het plaatselijke management. Een melding langs deze weg is meestal de snelste en meest aangewezen manier om een eventuele inbreuk aan te kaarten en recht te laten zetten.

Zijn de reguliere meldingskanalen ongeschikt of ondoeltreffend zijn? Dan kan in laatste instantie een specifieke meldingsprocedure gevolgd worden. Deze moet echter alleen als laatste mogelijkheid overwogen worden. De Integrity Officer zal alle meldingen die in overeenstemming met deze procedure gedaan worden, vertrouwelijk behandelen. Indien nodig worden dan corrigerende maatregelen genomen. Hoewel meldingen in het kader van deze procedure anoniem kunnen worden ingediend, wordt het onderzoek aanzienlijk versoepeld als de melder zijn of haar identiteit bekendmaakt.

Onze missie realiseren wij door elke dag volgens deze waarden en principes te handelen

Kennen

 • Wij zijn deskundig. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten. In onze bedrijfstak zijn het vaak de details die er toe doen. 
 • Wij kennen en houden ons aan de wetten waaraan onze bedrijfsvoering onderworpen is, alle internationale mensenrechtenprincipes en de interne beleidsregels en procedures van Tempo-Team. 
 • Wij kennen en houden ons aan de mededingings- en antikartelwetten. 
 • Wij kennen en houden ons aan de wetten over handel met voorkennis en marktmisbruik met betrekking tot de aandelen of effecten van Tempo-Team. 
 • Wij zorgen ervoor dat onze documenten (inclusief de documenten met persoonlijke informatie) in overeenstemming met de wet opgesteld, gebruikt, opgeslagen en vernietigd worden. 

Dienen

 • Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen van de sector overtreft. 
 • Wij voeren onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit en vermijden situaties die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een conflict zouden kunnen opwekken tussen de belangen van Tempo-Team en onze persoonlijke belangen. 
 • Wij geven, betalen noch accepteren steekpenningen en geven of bieden geen geschenken of gastvrijheden die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen creëren. 
 • Wij slaan geschenken en uitnodigingen af die een ongepaste beïnvloeding teweeg zouden kunnen brengen of de schijn hiervan zouden kunnen opwekken. 

Vertrouwen

 • Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed. 
 • Wij behandelen anderen op een rechtvaardige manier, handelen met zorg, houden rekening met anderen en eerbiedigen mensenrechten. Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen in welke vorm dan ook. 
 • Wij eerbiedigen het recht op privacy, zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en misbruiken de vertrouwelijke informatie van anderen niet. 
 • Wij misbruiken eigendommen van Tempo-Team niet voor persoonlijke doeleinden. 

Simultane belangenbehartiging

 • Wij overzien het grotere geheel en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze activiteiten moeten altijd de maatschappij als geheel ten goede komen. 
 • Wij hechten belang aan diversiteit en discrimineren niet op grond van leeftijd, huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid of andere irrelevante of illegale gronden. 
 • Wij gaan geen banden aan met mensen die betrokken zijn bij terrorisme of andere criminele activiteiten. 
 • Wij leveren geen bijdragen aan kandidaten voor publieke of particuliere functies, politieke partijen of andere politieke belangengroepen. 

Streven naar perfectie

 • Wij proberen altijd te verbeteren en te innoveren. Wij zijn er om onze klanten en kandidaten tevreden te stellen bij alles wat wij doen, tot in het kleinste detail. Dit is onze kracht. 
 • In onze bedrijfsvoering beschouwen wij gezondheid en veiligheid van mensen, met inbegrip van ons eigen personeel en tijdelijke medewerkers, als onze hoogste prioriteit. 
 • Wij onderhouden en geven volledige, eerlijke, tijdige, accurate en begrijpelijke contracten, documenten en financiële informatie. 
 • Wij houden rekening met de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en proberen deze zoveel mogelijk te beperken.  

Iets melden aan de Integrity Officer?

Dat kan via een externe instantie, op het gratis nummer 0800 71365 of via de beveiligde website (toegangscode is 42101).