ALGEMENE VOORWAARDEN TEMPO-TEAM NV

Versie april 2019


Artikel 1. Werkingssfeer
1.1. Elke terbeschikkingstelling door Tempo-Team van uitzendkrachten geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en Tempo-Team, opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Tempo-Team en Tempo-Team kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
1.2. Tempo-Team werkt steeds volgens de Business Principles, gebaseerd op onze kernwaarden: kennen, dienen, vertrouwen, simultane belangenbehartiging en streven naar perfectie. We handelen met integriteit en eerbiedigen de mensenrechten. De volledige versie van onze Business Principles kan u vinden op https://www.tempo-team.be/nl/over-tempo-team/missie-en-waarden .
1.3. Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing en worden door Tempo-Team uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 2. De aanvraag
2.1. De gebruiker verstrekt bij zijn aanvraag aan Tempo-Team tijdig alle voor een goede selectie relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie en de vereiste kwalificaties. De gebruiker kan daarbij enkel functierelevante criteria opgeven. Daarnaast verstrekt de gebruiker bij zijn aanvraag eveneens het loon, de werktijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de plaats van tewerkstelling, de arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2.2. Tempo-Team bepaalt aan de hand van de door de gebruiker verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de gebruiker voorstelt. De gebruiker kan een voorgestelde kandidaat afwijzen voor zover dit gebeurt om functierelevante of andere gerechtvaardigde redenen.
2.3. Tempo-Team spant zich in om tijdig een potentieel geschikte kandidaat voor te stellen. Tempo-Team is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de gebruiker, indien Tempo-Team om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan voorstellen. Tempo-Team is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat om welke reden dan ook niet als uitzendkracht ter beschikking kan worden gesteld van de gebruiker of een aangegane uitzendopdracht (voortijdig) weer beëindigt.
2.4. Tempo-Team is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de gebruiker gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare fout van Tempo-Team bij de selectie.
2.5. Als de gebruiker zelf een eigen selectie maakt zonder inmenging van Tempo-Team, dan is enkel de gebruiker volledig aansprakelijk voor deze selectie, en de gebruiker zal Tempo-Team vrijwaren voor enige aanspraak terzake van de derden of van de uitzendkracht.

Artikel 3. Verplichtingen van de gebruiker bij de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten
3.1. Zodra een geschikte kandidaat door de gebruiker wordt weerhouden, wordt door Tempo-Team een commerciële overeenkomst gesloten met de gebruiker enerzijds, en een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met de weerhouden uitzendkracht anderzijds. De gebruiker verstrekt hiervoor aan Tempo-Team tijdig alle noodzakelijke informatie opdat Tempo-Team aan de uitzendkracht een correcte arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid kan aanbieden vóór de aanvang van de tewerkstelling. De gebruiker geeft daarbij minimaal de volgende gegevens door:
· naam en nummer van zijn paritair comité, en zijn paritair subcomité indien van toepassing;
· de al dan niet aanwezigheid van een vakbondsafvaardiging in zijn bedrijf;
· de toepasselijke reden van uitzendarbeid; in geval van de reden “instroom” eveneens of het om een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging gaat;
· de plaats van de tewerkstelling;
· de duurtijd van de met de uitzendkracht af te sluiten (opeenvolgende) arbeidsovereenkomst(en) voor uitzendarbeid;
· de arbeidstijdregeling in zijn onderneming;
· de beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
· het loon van de vaste werknemer(s) met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de gebruiker;
· de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats (de werkpost, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen).

Bovendien dient de gebruiker elke wijziging dienaangaande onmiddellijk en schriftelijk (of mondeling met een schriftelijke bevestiging binnen 4 uur na de mondelinge mededeling) te communiceren aan Tempo-Team.

Zonder exhaustief te zijn, betreft dit onder meer volgende informatie:
· de mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
· elk eventueel arbeidsongeval;
· elke wijziging in aanvang, duurtijd en einde van de lopende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die een invloed heeft op de door Tempo-Team uit te voeren Dimona-melding;
· de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
· de niet-hernieuwing van een opdracht;
· ...

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, laattijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt, geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker. De gebruiker zal daarbij Tempo-Team vrijwaren voor enige vordering van derden.
3.2. De aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van de redenen en termijnen van uitzendarbeid berust exclusief bij de gebruiker; in het kader van die redenen zorgt hij eveneens, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen van zijn eigen vakbondsafvaardiging en mededelingen aan de bevoegde overheidsinstanties. Bij gebruik van dagcontracten is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan.
3.3. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, premies, maaltijdcheques, en andere looncomponenten alsof ze vast in dienst zouden zijn bij de gebruiker. Hetzelfde geldt voor alle indexaties, conventionele loonsverhogingen en eventuele nieuwe loonelementen die tijdens de tewerkstelling van de uitzendkracht van kracht worden bij de gebruiker. De gebruiker dient deze loongegevens, evenals hun toekenningsmodaliteiten mee te delen aan Tempo-Team.
De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
3.4. Overeenkomstig artikel 19 van de Wet van 24 juli 1987 staat de gebruiker tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden.
Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, zo onder meer wat betreft arbeidsreglement, arbeidstijd, toezicht op deeltijdse arbeidsprestaties, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk en nachtarbeid.
3.5. Inzake welzijn op het werk (arbeidsveiligheid en -hygiëne) geniet de uitzendkracht eveneens hetzelfde niveau van bescherming als de vaste werknemers van de gebruiker. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Tempo-Team over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche garandeert de gebruiker het advies ingewonnen te hebben van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer.
De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Tempo-Team werd afgesloten.
3.6. In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Tempo-Team verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan zal de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk zijn.
Bij ernstig arbeidsongeval zal de gebruiker het omstandig verslag opmaken en instaan voor de bijbehorende kosten. Tempo-Team zal de nodige inlichtingen ter beschikkingen stellen en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek.
3.7. De gebruiker verbindt zich ertoe om bij aanvang van het contract en voor de duur ervan, alle nodige informatie te communiceren aan Tempo-Team aangaande de wettelijke verplichtingen die moeten nageleefd om een uitzendkracht op een juridisch correcte manier te detacheren naar het buitenland, evenals elke mogelijke wijziging die zich zou kunnen voordoen en dit onverwijld en schriftelijk.
De gebruiker is verantwoordelijk, in de gevallen die bij de wet zijn bepaald, om de nodige vergunningen te verkrijgen en de vereiste aangiften in te dienen om uitzendkrachten naar het buitenland te detacheren. Tempo-Team kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van bovenvermelde bepalingen door de gebruiker.
3.8. Tempo-Team zal pas overgaan tot de uitbetaling van de kosten eigen aan de werkgever nadat Tempo-Team door de gebruiker in het bezit werd gesteld van de nodige stavingsstukken.
Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de gebruiker hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de gebruiker en zullen door Tempo-Team aan de gebruiker gefactureerd worden.

Artikel 4. Betaling & Facturatie
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt er wekelijks gefactureerd.
4.2. De facturatie gebeurt op basis van :
· de tijdverantwoording (=de prestaties zoals doorgegeven door de gebruiker op papier, op elektronische wijze, via E-solutions of op een andere overeengekomen wijze) met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitend toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting zoals voorzien in deze algemene voorwaarden werd voldaan.
· de door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde niet gepresteerde uren en dagen zoals legale en extralegale feestdagen, vervangingsdagen voor feestdagen, klein verlet, vakantiedagen, brugdagen, eerste dag ziekte, enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft.

· de (het) overeengekomen coëfficiënt/tarief/selectiefee: deze kunnen door Tempo-Team eenzijdig worden verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten, wettelijke of reglementaire wijzigingen die een invloed hebben op de werkelijke kostprijs, alsook van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen, evenals een stijging van de werkingskosten van Tempo-Team. De (het) overeengekomen coëfficiënt/tarief/selectiefee en de dimona kost zal in ieder geval elk jaar wijzigen ten gevolge een indexatie volgens het algemeen indexcijfer consumptieprijsindex (2013=100) die in het begin van ieder kalenderjaar zal toegepast worden. De brutolonen worden eveneens door Tempo-Team verhoogd bij indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker;
· de overige loonelementen;
· de andere schriftelijke prijsafspraken;
Alle bovenvermelde bedragen worden verhoogd met het toepasselijk BTW-tarief.

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, ploeg-en nachtarbeid, prestaties op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke regeling. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.
4.3. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De gebruiker is aansprakelijk voor fouten in de tijdverantwoording. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de gebruiker ervoor dat Tempo-Team, zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 12:00 uur op maandag aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week, over de juiste, en volledige tijdverantwoording beschikt. Indien de gebruiker in gebreke blijft de tijdverantwoording tijdig aan Tempo-Team door te geven, gebeurt de facturatie op basis van de door de gebruiker aangevraagde uren.
4.4. De facturen van Tempo-Team zijn contant betaalbaar op factuurdatum, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro.
Elke toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen zodra Tempo-Team moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van bedreigde liquiditeit of dubieuze solvabiliteit lastens van de gebruiker, komen de door Tempo-Team toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege en automatisch te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen namens Tempo-Team te innen. Enige betaling door de gebruiker aan de uitzendkracht van de facturen van Tempo-Team, zijn niet tegenstelbaar aan Tempo-Team.
4.5. Alle klachten betreffende de facturen moeten Tempo-Team binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. Zelfs indien er een betwisting is tussen de gebruiker en Tempo-Team omtrent de geleverde prestaties of de uitvoering door Tempo-Team van de overeenkomst, zal de gebruiker altijd verplicht zijn de facturen voor deprestaties van de uitzendkracht te betalen en zal zich niet kunnen baseren op enig recht op compensatie of op opschorting van zijn betalingsverplichting.
4.6. Door betaling van de factuur verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord zijn facturen in de toekomst via elektronische weg te ontvangen, indien er geen specifieke overeenkomst is afgesloten waarin is bepaald dat dit per post zal zijn. Door de aanvaarding van de elektronische facturatie verbinden de partijen zich ertoe hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot facturatie na te leven zoals onder meer vermeld in de BTW-wetgeving. Beide partijen bevestigen te voldoen aan de momenteel geldende, wettelijk gestelde eisen inzake elektronische facturatie en waarborgen integriteit, authenticiteit, leesbaarheid en niet-weerlegbaarheid van de elektronische uitgewisselde facturen. Beide partijen verbinden zich om alle betrokken diensten op de hoogte te stellen van de elektronische facturatie. Alle elektronische bestanden worden elektronisch gearchiveerd in de oorspronkelijke vorm zoals ze worden ontvangen. De elektronische facturatie wordt door beide partijen aanvaard als zijnde voor onbepaalde termijn. De partijen kunnen door een aangetekend schrijven afzien van de elektronische facturatie. De opzegging gaat in op de 1e dag van de maand, volgend op de datum van verzending van de aangetekende brief + 30 dagen. De opzegging verandert niets aan de respectieve verplichtingen van de partijen ten aanzien van de BTW-administratie.

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten door Tempo-Team en in het kader van de werving en selectie opdrachten die Tempo-Team uitvoert, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats (persoonsgegevens van kandidaten, uitzendkrachten, werknemers van de gebruiker) op verschillende wijzen (elektronisch, op papier, via IT-middelen,...).
In de zin van de Wet van 30 juli 2018 en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, wordt Tempo-Team beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van zijn kandidaten/uitzendkrachten. De gebruiker wordt ook beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kandidaten/uitzendkrachten/eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op basis van zijn eigen verantwoordelijkheden en eigen wettelijke grondslagen. In de hypothese dat één van de partij als verwerker zou optreden, zal een bijzondere verwerkingsovereenkomst worden gesloten zoals bepaald in de Privacywet. Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn Tempo-Team en de gebruiker gehouden deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Privacywetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.

Tempo-Team zal geen persoonsgegevens aan de gebruiker mogen doorgeven behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De gebruiker mag geen gegevens van Tempo-Team eisen die het op grond van toepasselijke wet-en regelgeving niet mag verstrekken. De gebruiker bezorgt aan Tempo-Team de nodige informatie over de toepasselijke wet-en regelgeving die de overdracht rechtvaardigt. In geval van toegestane overdracht is de gebruiker gehouden om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de overgemaakte gegevens te verzekeren en de Privacywetgeving en aanverwante wet- en regelgeving te respecteren.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat aan Tempo-Team alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de gebruiker hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. De gebruiker vrijwaart Tempo-Team tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de gebruiker of overige derden jegens Tempo-Team in verband met een schending door de gebruiker van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Tempo-Team gemaakte kosten.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst (afsluiting en beheer van de overeenkomst voor dienstverlening, facturatie, beheer en onderhoud van de commerciële relatie) verwerkt Tempo-Team de persoonsgegevens van contactpersonen van de gebruiker met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, zoals bepaald in haar privacy statement. Dit beleid kan worden geraadpleegd op www.Tempo-Team.be/nl/disclaimer en de gebruiker (en de contactpersonen die hij vertegenwoordigt) verklaart dit beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn. De gebruiker kan persoonlijk door Tempo-Team en de dochterondernemingen van de Tempo-Team Groep worden gecontacteerd om geïnformeerd te blijven over hun commerciële activiteiten/acties aan de hand van de persoonlijke gegevens waarover Tempo-Team beschikt voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 6. Gelijke behandeling
In zijn dienstverlening, past Tempo-Team de principes toe van de gelijke behandeling en de non- discriminatie. Bijgevolg zullen Tempo-Team en de gebruiker in geen geval de kandidaten/uitzendkrachten op een discriminatoire wijze behandelen zowel in het kader van de selectie als gedurende en op het einde van de tewerkstelling. Tempo-Team en de gebruiker zullen geen verboden onderscheid maken op grond van discriminerende criteria zoals leeftijd, geslacht, wettelijke staat, seksuele voorkeur, filosofische of religieuze overtuiging, syndicale aansluiting, politieke overtuiging, ras, etnische oorsprong of nationaliteit, actuele of toekomstige gezondheidstoestand, taal, handicap of fysieke karakteristieken. Tempo-Team kan in geen enkel geval gehouden zijn discriminerende criteria te hanteren en kan voor het niet toepassen daarvan niet aansprakelijk gesteld worden door de gebruiker. Bovendien heeft Tempo-Team het recht om enige opdracht of contract met de gebruiker met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen wegens een vraag van de gebruiker om voormelde niet-discriminatie principe te doorbreken, waarbij de gebruiker in dat geval geen enkele (schade)vergoeding van Tempo-Team kan vorderen.

Artikel 7. Elektronische communicatie
7.1. Gebruik van IT-middelen
Tempo-Team kan in het kader van de uitvoering van de dienst(en) gebruik maken van ICT-middelen en deze voor gebruik door de gebruiker beschikbaar stellen, onder meer voor de uitwisseling van gegevens en het verrichten van rechtshandelingen. Op het gebruik van deze ICT-middelen is het bepaalde in dit artikel en elders in deze voorwaarden ten aanzien van de ICT-middelen van toepassing.
Het gebruik van de ICT-middelen door de gebruiker is beperkt tot het doel, waarvoor het is verstrekt, te weten het faciliteren en gebruik maken van de diensten van Tempo-Team, daaronder begrepen o.a.het communiceren en verrichten van rechtshandelingen in het kader van die diensten. Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het eindigen van de dienstverlening. De gebruiker is alleen gerechtigd om de ICT-middelen voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de ICT-middelen al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.
De gebruiker zal bij het gebruik van de ICT-middelen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, deze voorwaarden en de bij of voor de ICT-middelen gepubliceerde of op andere wijze door Tempo-Team verstrekte (nadere) gebruiksvoorwaarden en/of gebruiksinstructies, inclusief eventuele wijzigingen daarin. De gebruiker zal de gebruiksinstructies en voorwaarden regelmatig doornemen in verband met eventuele wijzigingen daarin of aanvullingen daarop.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij en zijn werknemers, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden, maken van de ICT-middelen en staat er voor in dat deze werknemers of derden bevoegd en gerechtigd zijn tot het gebruik van de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie en tot het verrichten van rechtshandelingen met behulp van de ICT-middelen. De gebruiker ziet erop toe dat alleen werknemers, die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomsten tussen de gebruiker en Tempo-Team toegang krijgen tot en gebruik maken van de ICT-middelen. De gebruiker zal Tempo-Team alle schade vergoeden die voortvloeit uit een onjuist of onterecht gebruik door (werknemers van) gebruiker van de ICT-middelen en Tempo-Team vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met dit gebruik en/of de middels de ICT-middelen uitgewisselde gegevens.
Onverminderd haar overige rechten is Tempo-Team bevoegd het gebruik van de ICT-middelen op te schorten of de (betreffende werknemer van de) gebruiker - tijdelijk of definitief - de toegang tot de ICT-middelen te ontzeggen, indien hij zich niet aan de voornoemde voorwaarden en instructies houdt. Tempo-Team is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor door de gebruiker geleden schade.
De gebruiker treft passende technische en organisatorische maatregelen gericht op het juiste en ongestoorde gebruik van de ICT-middelen en ter voorkoming van schade aan de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen, zijn de ICT-middelen ontworpen voor gebruik door natuurlijke personen. Het is niet toegestaan om de ICT-middelen door geautomatiseerde systemen te laten benaderen of gebruiken, of om een koppeling tot stand te brengen tussen de ICT-middelen en een geautomatiseerd systeem zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo-Team.
Indien de gebruiker voor het gebruik van de ICT-middelen inloggegevens ontvangt van Tempo-Team dienen deze inloggegevens strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik dat met behulp van die inloggegevens wordt gemaakt van de ICT-middelen. Rechtshandelingen, verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals bijvoorbeeld het doen van aanvragen of het corrigeren van een via de tool aangeboden tijdverantwoording), binden de gebruiker. Tempo-Team mag er vanuit gaan dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn de gebruiker te vertegenwoordigen. Indien de gebruiker vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens dan zal de gebruiker dit zo spoedig mogelijk melden bij Tempo-Team. Tempo-Team zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.
7.2. Werking en beschikbaarheid ICT-middelen
Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-middelen te waarborgen. Tempo-Team staat echter niet in voor de continue, storingsvrije beschikbaarheid van de ICT-middelen of de volledig correcte verwerking van gegevens daarmee. Tempo-Team is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor gebreken in de beschikbaarheid en werking van de ICT-middelen door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen storingen op het internet, hacking, denial en service attacks) en/of door handelen of nalaten van (werknemers van) de gebruiker of door de gebruiker ingeschakelde derden.
De gebruiker zal Tempo-Team direct informeren indien de gebruiker storingen waarneemt of (per abuis) toegang krijgt tot niet voor de gebruiker bestemde gegevens. De gebruiker zal alle benodigde medewerking verlenen aan een eventueel storingsonderzoek en zal niet voor hem bestemde gegevens, indien mogelijk, direct verwijderen op een door Tempo-Team te bepalen wijze. In het geval een storing niet wordt aangetroffen of door de gebruiker zelf of derden die hij heeft ingeschakeld werd veroorzaakt, behoudt Tempo-Team zich het recht voor de redelijke kosten ter zake van het storingsonderzoek en de eventuele storingsoplossing aan de gebruiker in rekening te brengen.
Tempo-Team is gerechtigd de beschikbaarheid van de ICT-middelen tijdelijk op te schorten, wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/of correctief onderhoud. Tempo-Team zal zich redelijkerwijs inspannen de overlast voor de gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
Tempo-Team is gerechtigd de ICT-middelen van tijd tot tijd aan te passen, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen, veranderingen in haar bedrijfsprocessen of bedrijfsbeleid. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in de ICT-middelen, die een wezenlijke impact hebben voor de gebruiker (bijvoorbeeld omdat gegevens voortaan op een nieuwe manier moeten worden aangeleverd), wordt - waar mogelijk - via de ICT-middelen of op andere wijze vooraf mededeling gedaan aan de gebruiker. De gebruiker dient daarom de eventuele gebruiksinstructies en overige gegevens die Tempo-Team via de ICT-middelen of op andere wijze beschikbaar maakt regelmatig door te nemen en in acht te nemen bij het gebruik van de ICT-middelen.
7.3. Beveiliging
Tempo-Team neemt gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de ICT-middelen te beschermen tegen schade door virussen of andere software of berichten, of door ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens van de gebruiker.
De gebruiker is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om iedere besmetting van ICT-middelen, en ieder ongeautoriseerd gebruik, misbruik en/of ongewilde beschadiging of verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Tempo-Team aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker indien, ondanks de genomen maatregelen, gegevens van de gebruiker alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij dit aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Tempo-Team.
Indien de gebruiker en Tempo-Team in het kader van de overeengekomen dienst(en) een koppeling tot stand brengen tussen systemen van de gebruiker en Tempo-Team, zal de gebruiker adequate maatregelen nemen om de ICT-middelen en de daarin verwerkte gegevens te beschermen tegen schade, misbruik en ongeautoriseerde toegang via de koppeling vanuit de systemen van de gebruiker. Tempo-Team kan hieraan nadere eisen stellen en behoudt zich het recht voor om tijdelijk de koppeling op te schorten, indien een gebrek aan beveiliging bij de gebruiker een gevaar vormt voor de ICT-middelen of overige systemen van Tempo-Team.
7.4. IT-middelen en informatie
De informatie, die wordt getoond via de ICT-middelen wordt met zorg verzameld en samengesteld. Tempo-Team kan er echter niet voor instaan dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Tempo-Team van informatie van derden, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie of storingen op het internet. Indien de gebruiker constateert dat bepaalde gegevens niet correct zijn, zal hij Tempo-Team hier direct op attenderen.
Indien de gebruiker via ICT-middelen informatie aan Tempo-Team doorgeeft is hij er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is. Tempo-Team mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Tempo-Team is niet gehouden om door of namens de gebruiker doorgegeven informatie op juistheid en volledigheid te controleren. Indien Tempo-Team dit in een voorkomend geval toch doet en hierover adviseert, gebeurt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor.
Tempo-Team is bevoegd (maar niet verplicht) om via de ICT-middelen uitgewisselde informatie, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging, te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.
Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van Tempo-Team - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Tempo-Team behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.
Ten aanzien van de inhoud van via de ICT-middelen uitgewisselde informatie of verrichte rechtshandelingen, is de registratie hiervan in of door middel van de ICT-middelen beslissend. Deze registratie is eveneens beslissend ten aanzien van het tijdstip waarop de informatie door Tempo-Team beschikbaar is gesteld respectievelijk is ontvangen of de betreffende rechtshandeling is verricht. Tempo-Team zal bij gemotiveerde betwisting door gebruiker van tijdstip of inhoud van de informatie of de rechtshandeling, hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en de gebruiker van de resultaten hiervan op de hoogte brengen. Gebruiker heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

Artikel 8. Algemene bepalingen
8.1. Geheimhouding
Tempo-Team en de gebruiker zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij - en dan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
Beide partijen verplichten zich om ook de medewerkers die door de partijen worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht/overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de verplichtingen op te leggen zoals vermeld het eerste lid van dit artikel.
Het staat de gebruiker vrij om rechtstreeks met de uitzendkracht afspraken te maken over het geheim houden van de confidentiële informatie of over de verwerking van persoonsgegevens die de uitzendkracht krijgt tijdens zijn tewerkstelling bij de gebruiker. Tempo-Team is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de gebruiker als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

8.2. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de gebruiker toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding of de overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de gebruiker, berusten uitsluitend bij Tempo-Team of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de gebruiker gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de gebruiker wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Tempo-Team en de gebruiker overeengekomen diensten. Door Tempo-Team specifiek voor de gebruiker vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog - voor eigen interne bedrijfsdoeleinden - door de gebruiker worden gebruikt.

De gebruiker vrijwaart Tempo-Team tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de gebruiker in het kader van de aanbieding of overeenkomst aan Tempo-Team of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 9. Audit rechten
De gebruiker stemt ermee in dat hij niet meer dan één audit per jaar zal uitvoeren. De reikwijdte van de audit omvat geen informatie over andere klanten van Tempo-Team, interne informatie van Tempo-Team die niet rechtstreeks verband houdt met de prestaties van deze overeenkomst, prijsgevoelige informatie, informatie die valt onder de regels in verband met de bescherming van gegevens of niet-openbare informatie van werknemers aan de hand waarvan deze persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De audit kan door de interne auditafdeling van de gebruiker of door een extern auditbedrijf worden uitgevoerd. De auditeurs zijn gebonden door de vertrouwelijkheidseisen en ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst. De gebruiker zal Tempo-Team vergoeden als hij of zijn auditeurs hun verplichtingen op het vlak van de vertrouwelijkheid niet nagekomen zijn.
Indien de gebruiker van plan is om een audit uit te voeren, stemt hij ermee in om deze intentie binnen een periode van tien (10) werkdagen bekend te maken. Waar dat van toepassing is, stemt de gebruiker ermee in om de naam van het auditbedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor het auditproces, bekend te maken. Tempo-Team mag het auditbedrijf dat door de gebruiker werd gekozen, weigeren door middel van een schriftelijke verklaring die binnen de vijf (5) dagen na de kennisgeving van de audit wordt verstuurd. In zo’n geval kiest de gebruiker na overleg met Tempo-Team een ander auditbedrijf. De bovenstaande bepaling geldt niet voor de interne auditafdeling van de gebruiker. Een kopie van het auditverslag wordt automatisch en kosteloos naar Tempo-Team verstuurd. De gebruiker stemt ermee in om alle kosten te dragen die hij oploopt in verband met de audit.

Artikel 10. Toepasselijk recht/ bevoegdheid van de rechtbanken
De Nederlandstalige kamers van de hoven en rechtbanken van Brussel, afdeling Brussel, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van enige geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op enige overeenkomst tussen de gebruiker en Tempo-Team.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Tempo-Team zal deze opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen, voorschriften en technische normen ter zake. Deze overeenkomst betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van Tempo-Team beperkt is tot het totaal van de voor de betreffende werkzaamheden gefactureerde en betaalde bedragen in het betrokken kalenderjaar, met een absoluut maximum van 100.000 € per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Tempo-Team is beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht van Tempo-Team. Tempo-Team is in geen geval aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder ook begrepen de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.
Tempo-Team is de juridisch werkgever van de uitzendkrachten, maar Tempo-Team zal geen gezag uitoefenen over de uitzendkrachten. Conform de wet van 24 juli 1987 op de Uitzendarbeid, evenals artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek artikel 1382 e.v. van het Burgerlijke Wetboek , zullen de uitzendkrachten onder het gezag en dus de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker vallen. Bijgevolg is de gebruiker als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.

Tenzij ingevolge haar eigen nalaten of toedoen, is Tempo-Team in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van haar uitzendkrachten.

Tempo-Team is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Tempo-Team is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.
M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Tempo-Team nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert.
Tempo-Team is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privé-doeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen enz.. zonder de tussenkomst van Tempo-Team gebeuren.

De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Tempo-Team in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de gebruiker Tempo-Team hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Tempo-Team aan de gebruiker.

Indien de gebruiker toepassing wenst te maken van gelegenheidsarbeid horeca, is hij als enige verantwoordelijk voor het opvolgen van het aan hem toegestane contingent.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontact en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten.

Zoals bepaald in de wet is de gebruiker tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht strafrechtelijk aansprakelijk met betrekking tot het correct respecteren van de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van moeders die borstvoeding geven, de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de gezondheid en de veiligheid en de salubriteit van het werk en de werkplaatsen.

Artikel 12. Ontbinding
Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of zijn verbintenissen opgenomen in deze algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Tempo-Team het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen vanwege de gebruiker, de lopende overeenkomsten onmiddellijk te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling en haar uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.

In geval van ontbinding door Tempo-Team zoals hierboven benoemd, bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de gebruiker of ingeval van eenzijdige opzegging (art. 1794 B.W.), zal de gebruiker een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Tempo-Team zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag.

Deze forfaitaire schadevergoeding zal eveneens verschuldigd zijn in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en Tempo-Team tengevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

Tempo-Team behoudt zich in ieder geval het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene - omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Tempo-Team gerechtigd de overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Tempo-Team gevergd kan worden de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

In geval van faillissement, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de gebruiker, mag Tempo-Team de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder enige schadevergoeding aan de gebruiker.

Artikel 13. Overmacht
Indien de uitvoering van de overeenkomst voor één van beide partijen door overmacht, en dus geheel buiten zijn wil of toedoen, onmogelijk of onredelijk zwaar geworden is, heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen na een termijn van dertig (30) dagen na het ontstaan van de overmacht, of bij het ontstaan van de overmacht indien bij aanvang onomstotelijk vast komt te staan dat de overmacht langer dan 30 dagen zal aanhouden.

Artikel 14. Overname van kandidaten
Het is de gebruiker niet toegestaan om, zonder de expliciete goedkeuring van Tempo-Team, met de door Tempo-Team voorgestelde kandidaten, rechtstreeks of via derden, een arbeidsverhouding aan te gaan of enige andere relatie aangaat waarbij de uitzendkracht op welke wijze dan ook (via een derde vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks) diensten aan de gebruiker levert die gelijkaardig zijn aan de diensten die geleverd zouden worden indien de kandidaat weerhouden zou zijn geweest en dit gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de voorstelling van de kandidaat door Tempo-Team. Indien de gebruiker voormeld verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een forfaitaire schadeloosstelling aan Tempo-Team verschuldigd. Deze schadeloosstelling bedraagt 20% van het bruto jaarloon van de betrokken kandidaat.

De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het onderling akkoord tussen de gebruiker en Tempo-Team dat de schade, geleden door Tempo-Team, onder meer bestaat uit de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals uit de gederfde winst, en dat deze schade forfaitair begroot kan worden op bovenvermeld bedrag. Tempo-Team heeft het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van de omvang van de schade.

De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling is beëindigd, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat of enige andere relatie aangaat waarbij de uitzendkracht op welke wijze dan ook (via een derde vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks) diensten aan de gebruiker levert die gelijkaardig zijn aan de diensten die geleverd werden onder de overeenkomst tussen de gebruiker en Tempo-Team, en dit voor zover de uitzendkracht nog geen 130 dagen via Tempo-Team gepresteerd heeft tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht

De gebruiker verbindt zich ertoe Tempo-Team op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:
· het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht;
· het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendbureau);
· het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven;
· het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van elkaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.

Wordt verstaan onder uitzendkracht:
· de door Tempo-Team geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker.
· de kandidaat die door Tempo-Team werd voorgesteld aan de gebruiker.

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:
· indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
· indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

Artikel 15. Sancties
De gebruiker verklaart dat hij geen deel uitmaakt van, eigendom is van of gecontroleerd wordt door enige partij die het doelwit is van sancties, noch zelf of via een van zijn dochterondernemingen, moederondernemingen, directeuren, functionarissen of werknemers het doelwit is van sancties. De gebruiker verklaart dat geen enkele partij die haar bezit of beheert, noch de gebruiker zelf of een van haar dochtermaatschappijen, directeuren, functionarissen of werknemers ervan ooit is onderworpen aan enige claim, procedure, ingebrekestelling of onderzoek met betrekking tot Sancties. De gebruiker moet redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gebruiker en zijn dochterondernemingen zich houden aan alle sancties en zich niet bezighouden met activiteiten waardoor uitzendkrachten van Tempo-Team sancties zouden overtreden. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij geen middelen aan Tempo-Team verstrekt die zijn afgeleid van zaken of transacties met een partij die het doelwit is van sancties, of van enige actie die in strijd is met een sanctie. Onder sancties wordt begrepen alle handels, economische of financiële sancties, wetten, voorschriften, embargo's of beperkende maatregelen die door een relevante sanctie-autoriteit worden beheerd, vastgesteld of ten uitvoer worden gelegd.

Artikel 16. Slotbepalingen
De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst brengt geenszins de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Partijen verbinden zich ertoe al datgene te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk of raadzaam is om de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling en deze overeenkomst van kracht en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor de partijen. De overeenkomst zal tot dan van kracht blijven alsof zulke nietige bepaling nooit zou hebben bestaan voor zover de toepassing van huidige artikel de commerciële doelstelling van de partijen onder deze overeenkomst niet negeert.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Nederlandstalige kamers van de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van Tempo-Team bevoegd.

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en zijn exclusief van toepassing op enige overeenkomst tussen de gebruiker en Tempo-Team, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, die niet expliciet anders zijn overeengekomen.