WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD: MAAK KANS OP 2 CINEMATICKETS

ARTIKEL 1
Tempo-Team België NV, met hoofdzetel te Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel (Hierna de Organisator genoemd) schrijft een wedstrijd uit zonder aankoopverplichting met start op 24/01/2020 en einde op15/02/2020 om 23u59. Deze wedstrijd geldt enkel voor België.

ARTIKEL 2
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon (minimum 18 jaar) die op het Belgisch grondgebied gedomicilieerd is en die persoonlijk de Teamwork newsletter van Tempo-Team ontvangt.

Elke deelnemer kan slechts één (1) maal deelnemen aan de wedstrijd. Deelnames onder fictieve namen, in naam of voor rekening van derden worden niet aanvaard. Deelname door vast personeel van Tempo-Team Belgium, andere ondernemingen van de Randstad Group, of verbonden ondernemingen evenals door rechtstreekse familieleden of partners is uitgesloten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van de Organisator uit te sluiten.

ARTIKEL 3
Om deel te nemen aan deze actie, moeten de deelnemers naar de wedstrijdpagina surfen via https://www.tempo-team.be/nl/wedstrijd-teamwork

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer:
• deelnemen via het onlineformulier op de wedstrijdpagina
• alle verplichte velden invullen, een geldig e-mailadres opgeven en het wedstrijdreglement aanvaarden
• de volgende vragen zo exact mogelijk beantwoorden:

Vraag 1: Hoeveel kandidaten zetten we aan het werk elk jaar?
 25.000
 35.000
 45.000


Schiftingsvraag:
Hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd? (Afsluitdatum 15/02/2020)

ARTIKEL 4

De prijs omvat twee (2) cinematickets van Kinepolis. Er zijn 5x2 tickets te winnen.
De prijs is niet overdraagbaar, inruilbaar of uitbetaalbaar in geld.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd door een medewerker van Tempo-Team Belgium in de loop van de maand februari 2020.

ARTIKEL 5 

De winnaars zijn die deelnemers die voldoen aan de voorwaarden beschreven in dit reglement en die de meest originele kersstrui-foto hebben gepost op hun publieke Instagramprofiel of Facebookprofiel. Dit voor 15/02/2020, ten laatste om 23u59. Na deze te bepalen datum zal geen enkele deelname nog worden meegeteld. Aan het einde van de wedstrijd zal een jury de 5 meest originele inzendingen uit alle deelnemers bepalen.

ARTIKEL 6
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten i.v.m. deze wedstrijd en de eventueel gewonnen prijs terugvorderen van de organisatoren.

ARTIKEL 7
De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dat rechtvaardigen. De Organisator en alle andere meewerkende personen of bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd om redenen buiten hun wil moet worden stopgezet, uitgesteld of geannuleerd.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan deze wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8
De Organisator zal geen briefwisseling en/of telefonische communicatie voeren over deze wedstrijd, niet tijdens en evenmin na de wedstrijd, uitgezonderd het bepaalde in artikelen 4.

ARTIKEL 9
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid wordt aanvaard.

ARTIKEL 10
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. De Organisator kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

ARTIKEL 11
In geval van overmacht, niet voorziene gevallen in het reglement of in geval van onenigheid, zal de Organisator de nodige beslissingen nemen om een goed verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar.

ARTIKEL 12
De Organisator respecteert de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van huidige wedstrijd. Je hebt op elk ogenblik het recht om de meegedeelde gegevens in te kijken, te laten rechtzetten of wijzigen. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar marketing@tempo-team.be