Rechten als uitzendkracht. Wat moet je weten

Als uitzendkracht ben je een werknemer als een andere. Je hebt dus recht op alle voordelen die een loontrekkende heeft. Of het nu om vakantie, ziekte, een ongeval of je pensioen gaat.

Vakantie: alles wat je moet weten als uitzendkracht

Net als bij elke werknemer bedraagt je vakantiegeld 15,38% van je brutosalaris. Alleen word je anders uitbetaald:

  • Als bediende ontvang je elke week, samen met je salaris, je vervroegde vakantiegeld. 
  • Als arbeider krijg je via de Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie (RJV) ook 15,38% van je brutosalaris, maar dan in mei of juni van het daaropvolgende jaar. 

10 betaalde feestdagen als uitzendkracht

Elk jaar telt 10 officiële feestdagen: Nieuwjaar, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, Allerheiligen, 11 november en Kerstmis.

Valt een van deze feestdagen tijdens de periode dat je bij Tempo-Team werkt? Dan betaalt Tempo-Team ze aan jou uit. Of je kan ze betaald opnemen op een ander moment. Valt een van deze feestdagen na de periode dat je bij Tempo-Team gewerkt hebt en is Tempo-Team je laatste werkgever? Dan gelden na beëindiging van je arbeidscontract de volgende regels:

  • Je hebt minder dan 15 dagen anciënniteit: je hebt geen recht op betaling van de feestdag die na het einde van je tewerkstelling bij Tempo-Team valt. 
  • Je hebt 15 dagen tot 1 maand anciënniteit: als laatste werkgever betaalt Tempo-Team de feestdag die binnen de 14 dagen na het einde van je tewerkstelling valt. 
  • Je hebt meer dan 1 maand anciënniteit: als laatste werkgever betaalt Tempo-Team alle feestdagen die binnen de 30 dagen na het einde van je tewerkstelling vallen.

Wat als je ziek bent als interim?

Word je als uitzendkracht ziek? Verwittig dan meteen Tempo-Team. Op onze beurt brengen we onmiddellijk het bedrijf waar je uitzendwerk doet op de hoogte. Ga daarna naar de dokter en bezorg ons binnen de 48 uur een doktersbriefje. Verwittig ook altijd je eigen ziekenfonds.

Bij ziekte gelden duidelijke voorschriften die Tempo-Team strikt naleeft. De specifieke regeling is vrij complex en hangt o.a. af van de tijd die je als uitzendkracht voor Tempo-Team werkt en van de duur van je ziekteverlof. Je vergoeding varieert naargelang de omstandigheden. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in bepaalde gevallen recht op een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds voor Uitzendmedewerkers.

Hoe is je pensioen als uitzendkracht geregeld?

Maak je als uitzendkracht geen zorgen om je pensioenrechten. Met interimwerk bouw je net zo goed een pensioen op als een werknemer in vast dienstverband. Je wettelijk pensioen wordt immers berekend op basis van het inkomen dat je in de loop van je carrière opbouwt. Het salaris dat je als uitzendkracht bij Tempo-Team verdient, maakt daar − net als alle andere inkomsten uit arbeid − gewoon deel van uit.

Conflict? De onafhankelijke ombudsdienst bemiddelt

Geraak je als interim betrokken bij een conflict? Dan is je Tempo-Team consultant natuurlijk je eerste aanspreekpunt. Vind je samen geen oplossing? Dan kan je nog altijd terecht bij Federgon, de federatie waar Tempo-Team − net als de meeste uitzendbedrijven − deel van uitmaakt.

Binnen Federgon is een onafhankelijke ombudsdienst bevoegd voor arbeidsbemiddeling en voor de behandeling van klachten van uitzendkrachten. Daarvoor werd een procedure overeengekomen. Als Federgon-lid verbindt Tempo-Team zich ertoe om die strikt na te leven.

Meer weten?

Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Havenlaan 86 C bus 302
1000 Brussel
0800 99 823
ombuds@federgon.be
www.ombudsman.be