Promoreglement «Breng een huishoudhulp en/of klant aan en ontvang een aankoopbon!»

ARTIKEL 1: Organisatie

Tempo-Team @Home nv, met hoofdzetel te Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel, hierna de Organisator genoemd, organiseert een promo-actie. De promo-actie start op 1/04/2022 en eindigt op 30/06/23 om 17u30. Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast op de actie «Breng een huishoudhulp en/of klant aan en ontvang een aankoopbon!». Het aanbrengen van een huishoudhulp staat open voor elke derde, natuurlijke persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op 1/04/2022 en gedomicilieerd is in België, met uitzondering van werknemers van de Randstad Groep. Het aanbrengen van een klant staat open voor elke huishoudhulp onder contract bij Tempo-Team @ Home en die dus een eigen selectie aanbrengt. Deze promo-actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of promoties van de Organisator. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de promo-actie, noch telefonisch, noch schriftelijk. De Organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de promo-actie en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen kan de Organisator beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de promo-actie kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de promo-actie, verbinden de deelnemers zich ertoe, zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om de huidige promo-actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden, te annuleren of te verlengen wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de promo-actie dit vereisen. Hiervoor kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden. Tijdens de promo-actie kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden na kennisgeving door de Organisator. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

ARTIKEL 2: Deelname en deelnamevoorwaarden

De deelname is strikt persoonlijk. Elke derde, natuurlijke persoon, meerderjarig in de zin van de Belgische wet (18 jaar en meer) op 1/04/2022, die in België gedomicilieerd is, kan aan het gedeelte ‘aanbrengen van een huishoudhulp’ van deze actie deelnemen. Voor wat betreft het ‘aanbrengen van een particulier’, staat dit enkel open voor huishoudhulpen die onder contract staan bij Tempo-Team @ Home. De persoonlijke gegevens opgegeven door de deelnemer moeten correct en volledig zijn. De deelnemer dient in staat te zijn om op elk gevraagd moment een bewijs van identiteit, adres, domicilie en leeftijd te leveren aan de Organisator. Wanneer een deelnemer deelneemt onder een andere naam of gegevens meedeelt die niet correct en/of onvolledig zijn, verliest de deelnemer elk recht in het kader van deze actie. De Organisator houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen of deze trachten te omzeilen, uit te sluiten van de actie. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor elk recht dan ook verbonden aan deze actie. 

De deelnemer neemt deel middels het bezorgen aan de Organisator van coördinaten (naam, postcode en telefoonnummer) van: 

  • personen die bij de Organisator wensen te worden tewerkgesteld in de functie van thuishulp van huishoudelijke aard, hierna kandidaat-huishoudhulp genoemd; en/of
  • personen die wensen beroep te doen op de diensten van een thuishulp van huishoudelijke aard, zoals bedoeld binnen het systeem van de dienstencheques, via een persoon tewerkgesteld bij de Organisator, hierna kandidaat-klant genoemd. 

De deelnemer garandeert van de betrokken kandidaat-huishoudhulp dan wel de betrokken kandidaat-klant het uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord te hebben verkregen om deze informatie te bezorgen aan Organisator. De deelnemer bezorgt de bovenvermelde gegevens aan de Organisator via mail (de gebruikelijke e-mailadressen, die standaard gebruikt worden voor de communicatie gericht aan Tempo-Team @Home). In geval van dubbele introductie is de datum en het tijdstip van inzending bepalend en zal enkel de eerst ontvangen inzending in acht genomen worden door de Organisator. Het personeel van Randstad Group Belgium nv is uitgesloten van deelname aan deze promo-actie.

ARTIKEL 3: Prijs

De deelnemer, die rechtsgeldig deelneemt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 2, geniet : 

  • voor elke kandidaat-huishoudhulp die wordt aangereikt en die werd aangeworven door de Organisator, zoals bedoeld in dit promo-reglement, uiterlijk vóór de datum van 30/06/23 en die minstens vier weken na de aanwerving heeft gewerkt als huishoudhulp bij de organisator: een aankoopbon bij een door de Organisator gekozen handelaar ter waarde van 100€.
  • voor elke kandidaat-klant die wordt aangereikt en die de samenwerking met de Organisator is aangegaan, zoals bedoeld in dit promo-reglement, uiterlijk vóór de datum van 30/06/23: een aankoopbon bij een door de Organisator gekozen handelaar ter waarde van 5€. 

Er ontstaat geen enkel recht op bovengenoemde prijs indien de kandidaat-huishoudhulp reeds is/was tewerkgesteld bij de Organisator, noch indien de kandidatuur door de Organisator niet zou worden aanvaard, noch indien de kandidaat-klant reeds beroep doet/deed op de diensten van de Organisator, noch indien de samenwerking met de kandidaat-klant niet van start gaat. De Organisator beoordeelt in volle onafhankelijk en vanuit operationeel oogpunt of een kandidaat-huishoudhulp dan wel kandidaat-klant kan weerhouden worden. De deelnemer die recht heeft op de prijs zal uiterlijk binnen een periode van 3 maanden volgend op de datum waarop de door de deelnemer aangereikte kandidaat-huishoudhulp werd aangeworven door de Organisator dan wel binnen een periode van 3 maanden volgend op het moment waarop de samenwerking tussen de aangereikte kandidaat-klant en de Organisator van start gaat, door de Organisator gecontacteerd worden via mail dan wel via sms. Als het mailadres dan wel het mobiele nummer opgegeven door de deelnemer niet correct blijkt te zijn en/of de deelnemer die recht heeft op de prijs niet reageert binnen een periode van 30 kalenderdagen volgend op de mail/sms, vervalt het recht op de prijs. De deelnemer die recht heeft op de prijs kan de aankoopbon op afspraak afhalen in een vestiging van Tempo-Team @Home nv en dit uiterlijk binnen de maand volgend op het tijdstip waarop hij/zij kennis nam van zijn/haar recht op een prijs. De prijs is niet volledig noch deels omzetbaar in geld. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan deze promo-actie of van de toekenning van de prijs. Indien de verplichte gegevens niet correct en volledig worden ingevuld of indien de aangebrachte kandidaat-huishoudhulp niet bij de Organisator mag starten dan wel er geen samenwerking met de aangebrachte kandidaat-klant ontstaat, komt de deelnemer niet in aanmerking voor de prijs.

ARTIKEL 4: Verantwoordelijkheid 

De Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor technische problemen bij de deelnemer of bij de provider die verlies van gegevens tot gevolg zouden hebben. Geen enkele garantie wordt gegeven m.b.t. de staat, geschiktheid, beschikbaarheid, correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen noch van de inhoud van de promo-actie. Deze opsomming is niet limitatief. De Organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan deze promo-actie. De deelname aan de promo-actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

ARTIKEL 5: Geschillen 

Deelname aan deze promo-actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement, evenals elke mogelijke beslissing die de Organisator zou treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de Organisator.

ARTIKEL 6: Aanvraag reglement 

Het promoreglement kan verkregen worden door deze af te drukken vanuit deze website.

ARTIKEL 7: Privacy policy 

Voor de toepassing van dit artikel verwijst Privacywet naar de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De in het kader van deze actie verzamelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden overeenkomstig de Privacywet en de aanverwante wet- en regelgeving. Deze gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

Voor de uitvoering van dit promoreglement verwerkt de Organisator de persoonsgegevens van deelnemer met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, zoals bepaald in haar privacy statement. Dit beleid kan worden geraadpleegd op https://www.tempo-team.be/nl/gdpr/gdpr-kandidaten/privacy-statement-kandidaten. De deelnemer verklaart  dit beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn. 

ARTIKEL 8: Algemeen 

Het promoreglement wordt aangeboden in het Nederlands en het Frans. Ongeacht de taal waarvoor de deelnemer opteert op het ogenblik van de aanvaarding is het reglement tegenstelbaar. Het Belgisch recht is van toepassing op deze promo-actie en op het promoreglement. In geval van geschillen of betwistingen hieromtrent, is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.