Definities 

Voor de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

Tempo-Team Belgium NV,, hierna genoemd Tempo-Team of we : de operationele entiteit die e-SoluTTions aanbieden aan zijn klanten in het kader van hun dienstverlening.

e-SoluTTions : een web portal voor klanten ontwikkeld door Tempo-Team en die beschikbaar wordt gesteld ter ondersteuning van de Staffing Services van Tempo-Team met het oog op een correcte en efficiënte uitwisseling van informatie (gegevens en verrichte handelingen). Een andere benaming voor e-SoluTTions is het Client Web Portal.

e-SoluTTions heeft 5 functionaliteiten :

 • planning met toegang tot de beschikbaarheid van uitzendkrachten 
 • goedkeuringen van declaraties
 • opvolgen van vacatures en kandidaturen
 • aanvragen en downloaden rapporten
 • raadpleging van documenten

Gebruiker of u/uw : elke fysieke persoon die bevoegd is om de Organisatie te vertegenwoordigen en een toegang krijgt tot e-SoluTTions in het kader van de uitoefening van zijn functie binnen de Organisatie om inzage te krijgen in de in e-SoluTTions verwerkte informatie of om bepaalde handelingen te moeten verrichten. 

Organisatie : elke rechtspersoon die gebruik maakt van e-SoluTTions in het kader van de samenwerking met Tempo-Team. De Organisatie wordt geldig vertegenwoordigd door elke Gebruiker die een toegang krijgt tot e-SoluTTions.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van e-SoluTTions. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van e-SoluTTions. Ze leggen ook uit hoe de persoonsgegevens die u in e-SoluTTions registreert worden verwerkt. Door e-SoluTTions te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk (zowel als Gebruiker als in naam van de Organisatie) en bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Organisatie toegang te hebben tot en gebruik te maken van e-SoluTTions. Tempo-Team behoudt zich het recht voor bij de Organisatie of op een andere manier na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

1.2 We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Elke wijziging van onze gebruiksvoorwaarden zal onmiddellijk ingaan vanaf de publicatie op e-SoluTTions. Bij het gebruik van e-SoluTTions zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Controleer deze pagina regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. 

1.3 Deze gebruiksvoorwaarden laten de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de Staffing Services van Tempo-Team in het kader waarvan u toegang krijgt tot e-SoluTTions onverlet.

2. Toegang tot e-SoluTTions

2.1 U krijgt uitsluitend toegang tot e-SoluTTions in het kader van uw werkzaamheden voor de Organisatie. U kunt namens de Organisatie toegang krijgen tot e-SoluTTions indien u de bevoegde persoon bent om namens de Organisatie contacten te onderhouden met Tempo-Team. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van Tempo-Team voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Organisatie en Tempo-Team.

2.2 Tempo-Team verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om e-SoluTTions te gebruiken.

2.3 U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. U bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met uw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien u reden hebt om aan te nemen dat derden uw accountgegevens kennen, wijzig dan meteen uw wachtwoord door op het loginscherm te klikken op “paswoord vergeten”. Gebruik nooit uw e-SoluTTions accountgegevens op een andere website.

Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van e-SoluTTions opnieuw aanvragen.

Let op: Tempo-Team zal nooit gebruikersnamen en / of wachtwoorden opvragen via e-mail of op andere websites.

3.  Gebruik van e-SoluTTions

3.1. Algemeen 

 • Het gebruiksrecht wordt toegekend voor zover je actief bent bij de Organisatie en eindigt in geval van een inactiviteit van 6 maanden en 1 dag of bij het eindigen van de samenwerking tussen Tempo-Team en de Organisatie. De Organisatie  is alleen gerechtigd om e-SoluTTions voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de ICT-middelen al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.
 • U dient bij het gebruik van e-SoluTTions alle mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen en zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, aan deze gebruiksvoorwaarden en de bij of voor e-SoluTTions gepubliceerde of op andere wijze door Tempo-Team verstrekte (nadere) gebruiksvoorwaarden en/of gebruiksinstructies, inclusief eventuele wijzigingen daarin. 
 • Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan de ingevoerde gepresteerde uren) via e-SoluTTions of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. Op Tempo-Team rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. U en de Organisatie zijn jegens Tempo-Team aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan Tempo-Team verstrekte informatie en zullen Tempo-Team ter zake vrijwaren.
 • Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van e-SoluTTions zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Organisatie.
 • Tempo-Team behoudt zich het recht voor periodiek uw e-SoluTTions accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het e-SoluTTions account zal in ieder geval aan de orde zijn: indien u of de Organisatie aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van e-SoluTTions; indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden of contractuele voorwaarden.

3.2. Bijzondere functionaliteiten

1. Registreren en beheren van kandidaten

Mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Tempo-Team, kan een Organisatie e-SoluTTions gebruiken om kandidaten zelf te registreren met het oog op een tewerkstelling. In dit geval is de Organisatie volledig aansprakelijk voor de selectie van de kandidaat. De Klant moet altijd rekening houden met het volgende :

 • voor alle kandidaten moet Tempo-Team steeds de registratie valideren vooraleer de kandidaat mag starten. Tempo-Team zorgt voor de snelle validatie binnen de kantooruren van de nieuwe geregistreerde kandidaten. De Organisatie zal bijgevolg geen kandidaat inplannen die nog niet door Tempo-Team werden gevalideerd. Tempo-Team draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het inplannen van niet-gevalideerde kandidaten.
 • de Organisatie is zelf verantwoordelijk voor de registratie die hij zelf uitvoert, voor de correctheid en juistheid van de de ingevoerde persoonsgegevens en voor de bescherming van deze persoonsgegevens voor de registratie in e-SoluTTions. De bepalingen van Artikel 5 zijn volledig van toepassing.

2. Planning invullen en tewerkstelling

Vooraleer een ingeplande kandidaat zijn prestaties mag starten moet Tempo-Team de tijd hebben om de arbeidsovereenkomst met de kandidaat klaar te maken en de gekoppelde Dimona uit te voeren voor het begin van de prestaties. Het is bijgevolg niet toegelaten om kandidaten in te plannen minder dan 30 minuten voor het begin van de prestaties.

De Klant is aansprakelijk voor het niet-respecteren van de hierboven vermelde bepalingen en zal Tempo-Team vrijwaren voor elk verhaal in dit kader.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op e-SoluTTions (o.a. alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s,…) evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan Tempo-Team of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan e-SoluTTions op eender welke wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tempo-Team.

4.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op e-SoluTTions en/of deze gebruiksvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Organisatie. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:

 • gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Organisatie en Tempo-Team
 • gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Organisatie

4.3 De (historische) informatie op e-SoluTTions wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U en de Organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Organisatie rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op e-SoluTTions bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te  kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Organisatie.

5. Verwerking van persoonsgegevens en geheimhouding

Voor de toepassing van dit artikel verwijst Privacywet naar de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

5.1 Verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker

Om u toegang te kunnen verlenen tot e-SoluTTions heeft Tempo-Team een aantal persoonsgegevens nodig. 

Tempo-Team zal zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan zoals bepaald in het Privacy Statement van Tempo-Team.

Welke persoonsgegevens ?

De minimaal benodigde informatie is :

 • naam, familienaam, geslacht, adres post;
 • link naar de organisatiestructuur van de klant;
 • rollen voor elke link naar de organisatiestructuur.

Optioneel wordt er ook een mobiel telefoonnummer toegevoegd.

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking ?

 • registratie van de contactpersoon als "gebruiker" van e-SoluTTions om hem/haar toegang te geven tot de benodigde informatie in het kader van de levering van Staffing Services en de bijbehorende communicatie.
 • rechtsgrondslag: uitvoering van de overeenkomst

Verantwoordelijke voor de Verwerking ?

Tempo-Team is de Data Controller van de geregistreerde persoonsgegevens van de "gebruiker" in de zin van de Wet van 30 juli 2018  en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Transparantie

De verwerking van de persoonsgegevens van de contactpersoon vindt plaats conform de Privacy Statement

voor zakelijke relaties van Tempo-Team en de Gebruiksvoorwaarden in dit document.

Bewaring van gegevens

De persoonsgegevens van de contactpersoon blijven in e-SoluTTions zolang de contactpersoon de

geautoriseerde persoon is om namens de Organisatie contact te onderhouden met Tempo-Team en zolang de samenwerking tussen Tempo-Team en de Organisatie niet werd beëindigd.

GDPR-rechten

De uitvoering van de GDPR zijn niet geautomatiseerd binnen e-SoluTTions, maar handmatig ondersteund door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon.

locatie van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Tempo-Team uitsluitend in de EU verwerkt.

5.2 Verwerking van persoonsgegevens van de (kandidaat) uitzendkrachten

De informatie op e-SoluTTions is van vertrouwelijke aard en bevat de persoonsgegevens van (kandidaat) uitzendkrachten. U dient met deze informatie zorgvuldig om te gaan.  De persoonsgegevens die via e-SoluTTions worden uitgewisseld zijn nodig voor de uitvoering van de Staffing Services en in het kader van de tewerkstelling van de uitzendkrachten bij de Organisatie en mogen alleen worden gebruikt in dit kader voor : 

 • het plaatsen en afhandelen van aanvragen
 • werkplanning bij de Organisatie
 • het controleren en indien nodig corrigeren van de ingediende urendeclaraties
 • identificatie/registratie van (kandidaat)-uitzendkrachten
 • de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van (kandidaat)-uitzendkracht voor vervulling van de aanvraag/opdracht
 • interne managementinformatie
 • Raadpleging van documenten (factuur, sociale balans)

In de zin van de Wet van 30 juli 2018 en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, wordt Tempo-Team beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van zijn kandidaten/uitzendkrachten. De Organisatie wordt ook beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kandidaten/uitzendkrachten/eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op basis van zijn eigen verantwoordelijkhedenen eigen wettelijke grondslagen. Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn Tempo-Team en de Organisatie gehouden deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Privacywetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.

5.3 De informatie op e-SoluTTions mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, van de dienstverleningsovereenkomst en/of met toestemming van Tempo-Team.

5.4 Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat, gaat Tempo-Team ervan uit dat u over een geschikte rechtsgrond volgens de privacywet beschikt om deze persoonsgegevens te bezorgen. U en de Klant zijn jegens Tempo-Team aansprakelijk voor schade als gevolg  van het ontbreken van deze rechtsgrond of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de  persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet- en regelgeving en zullen Tempo-Team vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

5.5 De persoonsgegevens worden door Tempo-Team uitsluitend in de EU verwerkt.

6. Disclaimer

6.1 De informatie op e-SoluTTions is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Tempo-Team er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Tempo-Team van informatie van derden, zoals uitzendkrachten, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet.  Aan de informatie op e-SoluTTions kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Tempo-Team behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

6.2 Tempo-Team spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. Tempo-Team kan echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van e-SoluTTions. e-SoluTTions kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. Tempo-Team kan er evenmin voor instaan dat e-SoluTTions vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken.Tempo-Team sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van e-SoluTTions en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van e-SoluTTions uit. U gebruikt e-SoluTTions op eigen risico.

6.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van e-SoluTTions en zult Tempo-Team vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van e-SoluTTions en/of van de informatie op e-SoluTTions.

7. Security

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en die van de (kandidaat) uitzendkrachten zijn belangrijk voor Tempo-Team. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat alle persoonlijke gegevens die aan ons worden toevertrouwd, worden verwerkt in overeenstemming met de Privacywetgeving toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie omtrent de beveiligingsmaatregelen die worden toegepast in e-SoluTTions, verwijzen we u naar de Technical Whitepaper.

Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via information.security@Tempo-Teamgroup.be.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Nederlandstalige kamers van de hoven en rechtbanken van Brussel, afdeling Brussel, zullen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van enige geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van e-SoluTTions en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk, met uitsluiting van de daarin voorziene verwijzingsregels.