Hoeveel mag ik als student verdienen

Je contingent is het pakket van 50 kalenderdagen per jaar dat je van de overheid hebt gekregen om te werken als jobstudent. Zolang je binnen die 50 dagen blijft, betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer.

Ik werk zowel tijdens het jaar als tijdens de vakantie

Indien je tijdens het jaar niet langer dan 50 arbeidsdagen werkt tijdens periodes waarop je niet geacht wordt op school de lessen of activiteiten te volgen, dan ben je niet aan de sociale zekerheid ontworpen (R.S.Z.) maar ben je wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Bovendien moet de tewerkstelling worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71%.


Ik ben pas afgestudeerd, kan ik nu nog een studentenovereenkomst afsluiten?

Indien je nog geen 50 dagen gewerkt hebt, kan je gedurende de zomer als student werken voor de rest van die 50 dagen, en vrijgesteld zijn van R.S.Z.-bijdragen, maar niet van de solidariteitsbijdrage van 2,71%.
OPGELET : Je wachttijd voor de werkloosheidsuitkering wordt verlengd met de duur van de studentenovereenkomst!


Heb ik nog recht op kinderbijslag?


Je ouders blijven voor jou kinderbijslag krijgen in de volgende gevallen :
Tijdens het academiejaar (inclusief kerst- en paasvakantie) werk je maximaal 240 uren per kwartaal. Dit is de enige beperking. Tijdens de maanden juli, augustus en september gelden geen beperkingen in geval je je studies verder zet. Dus als je meer werkt dan 240 uren per kwartaal, verliezen je ouders hun recht op kinderbijslag. Ben je pas afgestudeerd en wens je tijdens de zomervakantie volgend op het einde van je studies nog te werken als student, dan geldt eveneens de beperking van 240 uren tijdens het 3e kwartaal. Om na de zomervakantie nog kinderbijslag te ontvangen, moet je ingeschreven zijn bij de VDAB/ACTIRIS/FOREM. Tijdens de wachtstage vervalt de kinderbijslag echter voor elke maand waarin je meer dan € 520,08 bruto verdient.


Heb ik recht op vakantiegeld?


1. Je werkt als student en je bent onderworpen aan de sociale zekerheid. In dit geval krijg je vakantiegeld op basis van de geleverde prestaties. Wanneer wordt jouw vakantiegeld uitbetaald ? Heb je als arbeider gewerkt, dan krijg je in de maand juni van het jaar volgend op het jaar waarin je gepresteerd hebt, een cheque van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Heb je als bediende gewerkt, dan ontvang je bij de beëindiging van je overeenkomst vervroegd vakantiegeld.
2. Je werkt als student met vrijstelling van R.S.Z. In dit geval zal je uiteraard geen vakantiegeld ontvangen.


Betaal ik bedrijfsvoorheffing?

Telkens je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst wordt je inkomen automatisch belast. Nochtans wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden indien de volgende voorwaarden zijn vervuld :
• er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten ;
• je werkt niet langer dan 50 arbeidsdagen tijdens het kalenderjaar.
• op je loon werden solidariteitsbijdragen ingehouden. (Je was niet onderworpen aan normale sociale zekerheidsbijdragen).
In ieder geval moet je een belastingsaangifte indienen om de eventueel door je werkgever afgehouden bedrijfsvoorheffing terug te krijgen, aangezien je geen belastingen zal moeten betalen indien je inkomsten lager zijn dan € 7.380 netto belastbaar. Voor meer info kan je terecht bij je plaatselijk Tempo-Team kantoor.


Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?


Als je op 1 januari 2016 deel uitmaakt van het ouderlijke gezin, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders. Maar dan mogen je netto inkomsten (1) van het voorgaand jaar (2015) niet méér bedragen dan € 3.120. Dit is een brutobedrag van € 3.900 (2). Indien je fiscaal ten laste bent van een alleenstaande ouder, mogen je netto inkomsten (1) van het voorgaande jaar (2015) oplopen tot € 4.500 Dit is gelijk aan een brutobedrag van € 5.625 (2). Let op : Van dat brutobedrag worden de forfaitaire beroepskosten (3) afgetrokken om zo het nettobedrag te bekomen. Voor het inkomstenjaar 2015 worden de eerste € 2.600 niet meegeteld in de berekening of je al dan niet ten laste blijft van je ouders.


Word ik zelf belast?

Je moet geen belastingen betalen indien je belastbaar netto inkomen in 2015 lager ligt dan € 7.380 (4). (1) Onder “netto inkomsten” wordt verstaan : de inkomsten uit arbeid waaraan, in voorkomend geval de onderhoudsuitkeringen en inkomsten uit onroerende en roerende goederen moeten worden toegevoegd. De onderhoudsuitkeringen die toegekend zijn aan kinderen ten belope van € 3.120 worden echter uitgesloten uit het nettobedrag van de bestaansmiddelen.
(2) “brutobedrag” = brutoloon, waarvan de R.S.Z.-bijdrage of de solidariteitsbijdrage wordt afgehouden.
(3) “Forfaitaire beroepskosten” : Indien forfaitair vastgesteld, bedragen de kosten 20% van het brutobedrag.
(4) “belastbaar netto inkomen“ = ontvangen onderhoudsuitkeringen moeten hier wel volledig in aanmerking worden genomen, met dien verstande dat het belastbare nettobedrag op 80% van het toegekende bedrag wordt vastgesteld.