Actiereglement

Promo-reglement: “Breng een huishoudhulp of klant aan -met een minimum van 3 uur prestaties per week- en ontvang een waardebon voor een Win-for-life krasbiljet ter waarde van 3€”

ARTIKEL 1:

Organisatie Tempo-Team@home nv, met hoofdzetel te Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel, hierna de Organisator genoemd, organiseert een promo-actie. De promo-actie start op 31/12/2019 en eindigt op 31/03/2021 om 17u30. Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast op de actie “Breng een huishoudhulp -met een minimum van 3 uur prestaties per week-  of klant aan en ontvang een waardebon voor een WFL ter waarde van 3€. Deze promo-actie staat open voor elke derde, natuurlijke persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op 01/01/2019 en gedomicilieerd is in België. Deze promo-actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of promoties van de Organisator. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de promo-actie, noch telefonisch, noch schriftelijk. De Organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de promo-actie en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen kan de Organisator beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de promo-actie kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de promo-actie, verbinden de deelnemers zich ertoe, zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om de huidige promo-actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden, te annuleren of te verlengen wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de promo-actie dit vereisen. Hiervoor kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden. Tijdens de promo-actie kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden na kennisgeving door de Organisator. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

ARTIKEL 2:

Deelname en deelnamevoorwaarden De deelname is strikt persoonlijk. Elke derde, natuurlijke persoon, meerderjarig in de zin van de Belgische wet (18 jaar en meer) op 01/01/2019, die in België gedomicilieerd is, kan aan deze actie deelnemen. De persoonlijke gegevens opgegeven door de deelnemer moeten correct en volledig zijn. De deelnemer dient in staat te zijn om op elk gevraagd moment een bewijs van identiteit, adres, domicilie en leeftijd te leveren aan de Organisator. Wanneer een deelnemer deelneemt onder een andere naam of gegevens meedeelt die niet correct en/of onvolledig zijn, verliest de deelnemer elk recht in het kader van deze actie. De Organisator houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen of deze trachten te omzeilen, uit te sluiten van de actie. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor elk recht dan ook verbonden aan deze actie. Deelname kan via een van de twee onderstaande mogelijkheden: a. De deelnemer reikt een persoon aan die in de functie van thuishulp van huishoudelijke aard wenst te worden tewerkgesteld bij Tempo-Team@home nv. De deelnemer bezorgt de naam en het telefoonnummer van de kandidaathuishoudhulp aan de Organisator. De deelnemer garandeert van de betrokken kandidaat-huishoudhulp, het uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord te hebben verkregen om deze informatie te bezorgen aan Organisator. Het personeel van Randstad Group Belgium nv is uitgesloten van deelname aan dit onderdeel van deze promo-actie. b. De deelnemer reikt een nieuwe klant aan, welke beroep wenst te doen op huishoudelijke hulp via dienstencheques via Tempo-Team@home nv en dit voor een minimum van 3 uur prestaties per week. De deelnemer bezorgt de naam en het telefoonnummer van de kandidaat-klant aan de Organisator. Met kandidaat-klant wordt bedoeld elke nieuwe klant die geen beroep heeft gedaan op de diensten van Tempo-Team@home nv sinds 01/01/2019. De deelnemer garandeert van de betrokken kandidaat-klant, het uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord te hebben verkregen om deze informatie te bezorgen aan Organisator De deelnemer bezorgt de bovenvernoemde gegevens aan de Organisator via mail (de gebruikelijke e-mailadressen, die standaard gebruikt worden voor de communicatie gericht aan de divisie dienstencheques binnen Tempo-Team). In geval van dubbele introductie is de datum en het tijdstip van inzending bepalend en zal enkel de eerst ontvangen inzending in acht genomen worden door de Organisator.

ARTIKEL 3:

Prijs De deelnemer, die rechtsgeldig deelneemt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 2, geniet een waardebon voor een WFL ter waarde van 3€. Er ontstaat geen enkel recht op bovengenoemde prijs indien de kandidaat-huishoudhulp reeds is/was tewerkgesteld bij de Organisator, noch indien de kandidatuur door de Organisator niet zou worden aanvaard, noch indien de samenwerking met de kandidaat-klant niet van start gaat. De Organisator beoordeelt in volle onafhankelijk en vanuit operationeel oogpunt of een kandidaat-huishoudhulp dan wel kandidaat-klant kan weerhouden worden. De deelnemer die recht heeft op de prijs, zal gecontacteerd worden via mail dan wel via sms. Als het mailadres dan wel het mobiele nummer opgegeven door de deelnemer niet correct blijkt te zijn en/of de deelnemer die recht heeft op de prijs niet reageert binnen een periode van 30 kalenderdagen volgend op de mail/sms, vervalt het recht op de prijs. De deelnemer die recht heeft op de prijs kan de waardebon voor een WFL afhalen in een vestiging van Tempo-Team@home nv en dit binnen de maand volgend op het tijdstip waarop hij/zij kennis nam van zijn/haar recht op een prijs. De prijs is niet volledig noch deels omzetbaar in geld. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan deze promo-actie of van de toekenning van de prijs. Indien de verplichte gegevens niet correct en volledig worden ingevuld of indien de persoon niet bij de Organisator mag starten dan wel er geen samenwerking met de aangebrachte kandidaat-klant ontstaat, komt de persoon niet in aanmerking voor de prijs.

ARTIKEL 4:

Verantwoordelijkheid De Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor technische problemen bij de deelnemer of bij de provider die verlies van gegevens tot gevolg zouden hebben. Geen enkele garantie wordt gegeven m.b.t. de staat, geschiktheid, beschikbaarheid, correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen noch van de inhoud van de promo-actie. Deze opsomming is niet limitatief. De Organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan deze promo-actie. De deelname aan de promo-actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

ARTIKEL 5:

Geschillen Deelname aan deze promo-actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement, evenals elke mogelijke beslissing die de Organisator zou treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de Organisator.

ARTIKEL 6:

Aanvraag reglement Het promoreglement kan verkregen worden door deze af te drukken vanuit volgende website: https://www.tempo-team.be/nl/reglement-dch

ARTIKEL 7:

Privacy policy Voor de toepassing van dit artikel verwijst Privacywet naar de Wet van 8 december 1992 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens De in het kader van deze actie verzamelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden overeenkomstig de Privacywet en de aanverwante wet- en regelgeving. Deze gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

ARTIKEL 8:

Algemeen Het promoreglement wordt aangeboden in het Nederlands en het Frans. Ongeacht de taal waarvoor de deelnemer opteert op het ogenblik van de aanvaarding is het reglement tegenstelbaar. Het Belgisch recht is van toepassing op deze promo-actie en op het promoreglement. In geval van geschillen of betwistingen hieromtrent, is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.