Wedstrijdreglement Belgium's Got Talent:

Beleef Belgium’s Got Talent vanop de eerste rij

ARTIKEL 1
Tempo-Team België NV, met hoofdzetel te Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel (Hierna de Organisator genoemd) schrijft op zijn website een wedstrijd uit zonder aankoopverplichting met start op 27/03/2018 en einde op 15/04/2018 om 23u59. Deze wedstrijd geldt enkel voor België.

ARTIKEL 2
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon (minimum 18 jaar) die op het Belgisch grondgebied gedomicilieerd is.

Elke deelnemer kan slechts één (1) maal deelnemen aan de wedstrijd. Deelnames onder fictieve namen, in naam of voor rekening van derden worden niet aanvaard. Deelname door vast personeel van Tempo-Team Belgium, andere ondernemingen van de Randstad Group, of verbonden ondernemingen evenals door rechtstreekse familieleden of partners is uitgesloten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van de Organisator uit te sluiten.


ARTIKEL 3
Om deel te nemen aan deze actie, moeten de deelnemers naar de wedstrijdpagina surfen via https://www.tempo-team.be/nl/newsletter-wedstrijd 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer:
• deelnemen via het onlineformulier op de wedstrijdpagina
• alle verplichte velden invullen, een geldig e-mailadres opgeven en het wedstrijdreglement aanvaarden
• de volgende vragen zo exact mogelijk beantwoorden:

Vraag 1:

Wat is de naam van onze dienst waarbij je jobs per mail ontvangt? 
 

- Mail alert
- Tempo-Team Agent
- Job Agent
Schiftingsvraag:
Hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd? (Afsluitdatum 15/04/2018)
Vraag 2:Als je deze wedstrijd wint, aan welke uitzending zou je willen deelnemen? (Als er nog plaatsen vrij zijn voor de geslecteerde datum) De opnames gaan allemaal door in de AED studios te Lint.
-Zaterdag 21/4 deuren open vanaf 18u, opname om 20u
-Zaterdag 28/4, deuren open vanaf 18u, opname om 20u
-Zaterdag 5/5, deuren open 18u, opname om 20u
-Zaterdag 12/5, deuren open 17u, opname om 19u


ARTIKEL 4
De prijs omvat twee (2) zitjes in het publiek voor een geselecteerd datum (Als er nog plaatsen vrij zijn voor de geslecteerde datum). In totaal zijn er 10 duotickets te winnen.

De prijs is niet overdraagbaar, inruilbaar of uitbetaalbaar in geld.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd door een medewerker van Tempo-Team Belgium in de loop van de maand april 2018. Een antwoord van de winnaar is nodig binnen de 5 dagen nadat hij wordt gecontacteerd.

ARTIKEL 5
De winnaar is die deelnemer die voldoet aan de voorwaarden beschreven in dit reglement. De deelname moet in ons bezit zijn op 15/04/2018, ten laatste om 23u59. Na deze datum zal geen enkele deelname nog worden meegeteld.
In het geval van meerdere correcte inzendingen, wordt de persoon die de schiftingsvraag het dichtst benaderd, aangeduid als winnaar.
ARTIKEL 6
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten i.v.m. deze wedstrijd en de eventueel gewonnen prijs terugvorderen van de organisatoren.

ARTIKEL 7
De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dat rechtvaardigen. De Organisator en alle andere meewerkende personen of bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd om redenen buiten hun wil moet worden stopgezet, uitgesteld of geannuleerd.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan deze wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8
De Organisator zal geen briefwisseling en/of telefonische communicatie voeren over deze wedstrijd, niet tijdens en evenmin na de wedstrijd, uitgezonderd het bepaalde in artikelen 4.

ARTIKEL 9
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid wordt aanvaard.

ARTIKEL 10
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website. De Organisator kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

ARTIKEL 11
In geval van overmacht, niet voorziene gevallen in het reglement of in geval van onenigheid, zal de Organisator de nodige beslissingen nemen om een goed verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar.
De organisator is zelf niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

ARTIKEL 12
De Organisator respecteert de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De