Privacy statement voor de begunstigde ouders

Bij Tempo-Team Childcare hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.

We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.
In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor u bedoeld wanneer u:

 • een ouder (samen met het kind dat u vertegenwoordigt) bent die begunstigde is van de dienst van Tempo-Team Childcare via zijn werkgever of ziekenfonds, hierna genoemd ouder-begunstigde 


Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

A. Wie zijn wij?

Tempo-Team Childcare nv maakt deel uit van de Tempo-Team Groep. Deze groep omvat eveneens: Tempo-Team nv, Tempo-Team at Home nv (Tempo-Team Dienstencheques), Tempo-Team Construct nv, Tempo-Team Professionals nv (Exselsia) en Randstad Group Belgium nv).
Tempo-Team Childcare is gevestigd te 1082 Brussel, Keizer Karellaan, 586 bus 8 en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de WBP).

B. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens? 

 • Wij verzamelen uw gegevens als ouder-begunstigde (en deze van uw kind(eren)) : 
 • Wanneer u ons zelf de gegevens telefonisch overmaakt (bij het aanvragen van een kinderoppas) 
 • Wanneer uw werkgever of ziekenfonds ons de lijst van begunstigden van onze dienstverlening bezorgt 
 • Via het verslag van kinderopvang

C. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken uw gegevens als ouder-begunstigde, in het kader van de uitvoering van onze opdracht van kinderopvang van zieke kinderen, die we met uw werkgever (of ziekenfonds) hebben afgesproken. Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens om:

 • de nodige informatie en richtlijnen aan de kinderoppas te verstrekken omtrent de uit te voeren opdracht (plaats tewerkstelling, parkeermogelijkheden informatie over het kind, nodige medicatie en elke andere nodige informatie voor de uitvoering van de opdracht).
 • uw rechten op kinderopvang te kunnen controleren en de met uw werkgever (of ziekenfonds) gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren. 
 • u toe te laten om uw rechten (zie verder onder punt H) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van : 

 • onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke verplichtingen van Tempo-Team Childcare : Als ouder-begunstigde bent u geen rechtstreekse partij bij de dienstverleningsovereenkomst van Tempo-Team Childcare, maar u bent wel de “derde begunstigde” van die dienstverlening, en u kan via uw werkgever of ziekenfonds een beroep doen op de aangeboden dienstverlening. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of (verder) uit te voeren.
 • het legitiem belang van Tempo-Team Childcare of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij uw gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Tempo-Team Childcare of van derde partijen. Dit kan gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we uw gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering of klacht.

D. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

Wij verwerken volgende gegevens van u als ouder-begunstigde:

 • Naam, adres, taal, telefoonnummer (e-mailadres vrijwillig) van de ouders, 
 • Eventuele aanwezigheid van huisdieren, 
 • INSZ-nummer van ouders (voor de contacten met ziekenfondsen) of personeelsnummer/ID 
 • Naam, voornaam, taal, leeftijd, geslacht, type ziekte en medicatie, allergieën van, en verboden voeding/dranken voor de kinderen 

U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

E. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Tempo-Team Childcare of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Tempo-Team Childcare of van een derde partij) kan Tempo-Team Childcare bepaaldepersoonsgegevens overmaken (of zichtbaar maken):

met betrekking tot u als ouder-begunstigde en de op te vangen kinderen :

 • aan de kinderoppassers voor : 
  • afspraken in het kader van de opstart en uitvoering van hun taken; 
 • aan de vennootschappen van de Tempo-Team groep in België of aan de holdingvennootschap van Tempo-Team Childcare, voor onder meer: 
  • interne dienstverlening (administratieve taken zoals verwerking van prestaties, facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, ...); 
  • interne audits 
  • managementinformatie 
 • aan onderaannemers en leveranciers van Tempo-Team Childcare voor, onder meer: 
  • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Tempo-Team Childcare (vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, ..) 
 • aan alle andere derden indien we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. 


Bij de ontwikkeling van de activiteiten van Tempo-Team Childcare mag Tempo-Team Childcare activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Tempo-Team Childcare, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

Uw persoonsgegevens zouden in bepaalde gevallen kunnen doorgegeven worden buiten België en buiten de Europese Unie. Tempo-Team Childcare neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan u terecht bij de Data Protection Officer (zie verder).

F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd dat u een potentiële ouder-begunstigde bent van onze dienstverlening. Nadien, bewaren we de nodige persoonsgegevens (bv. verslag van kinderopvang) voor een termijn van 10 jaar in het kader van de toepasselijke verjaringstermijnen, klachtenbehandeling en het naleven van onze wettelijke verplichtingen.

G. Beveiligingsmaatregelen?

Tempo-Team Childcare doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Tempo-Team Childcare met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

H. Wat zijn uw rechten?

Tempo-Team Childcare verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen. Dit doe je door gebruik te maken van het formulier dat we je daarvoor ter beschikking stellen op onze webpage Childcare https://www.tempo-team.be/nl/gdpr/gdpr-childcare

U kunt volgende rechten uitoefenen:

Recht van bezwaar

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Tempo-Team Childcare of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.


Recht van Inzage

U kunt formeel vragen welke persoonlijke gegevens over u worden verwerkt.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

U kan vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen door persoonlijk contact te nemen met je contactpersoon bij Tempo-Team Childcare.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan Tempo-Team Childcare heeft bezorgd, door Tempo-Team Childcare in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier).

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Tempo-Team Childcare). 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens door Tempo-Team Childcare onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen. 
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering. 
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging). 

U kunt uw rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door gebruik te maken van het formulier dat we u daarvoor ter beschikking stellen.
Op het formulier vindt u verdere instructies voor het invullen en het verzenden van uw aanvraag. U mag slechts één recht per formulier uitoefenen. Zonder ingevulde formulier, zullen we uw aanvraag niet behandelen.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van uw volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij u schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan uw aanvraag hebben gegeven.
Afhankelijk van de moeilijkheid van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we u wel binnen de maand na ontvangst van uw formulier over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. U zult hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan uw aanvraag kunnen voldoen.

I. Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om na te gaan hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Tempo-Team Childcare of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Tempo-Team Childcare via privacy@randstadgroup.be.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via information.security@randstadgroup.be

K. Wijzigingen

Tempo-Team Childcare kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest recente versie kan permanent worden geraadpleegd via onze webpage Childcare https://www.tempo-team.be/nl/gdpr/gdpr-childcare


Deze versie is opgesteld in juli 2018.