Privacy statement voor zakelijke relaties (klant ,prospect, leverancier, consultant, influential,...)

Bij Tempo-Team Childcare hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. 

We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.
In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor u bedoeld wanneer u:

 • een zakelijke relatie van Tempo-Team Childcare bent, u wordt beschouwd als zakelijke relatie wanneer u: 
  • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) klanten van de dienst van Tempo-Team Childcare ; 
  • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers; 
  • een externe consultant bent of een contactpersoon bij één van onze externe audit- of consultancybedrijven; 
  • een contactpersoon bent die door sollicitanten werd opgegeven als referentie in het kader van hun kandidatuurstelling voor een vacature bij Tempo-Team Childcare; 
  • een contactpersoon bent bij elke instantie (bedrijf, overheid, beroepsfederatie van werkgevers of van werknemers, school, universiteit, partner, ... ) waarmee wij een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan wij persoonsgegevens verzamelen. 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

A. Wie zijn wij?

Tempo-Team Childcare nv, maakt deel uit van de Tempo-Team Groep. Deze Groep omvat eveneens: Tempo-Team nv, Tempo-Team at Home nv (Tempo-Team Dienstencheques), Tempo-Team Construct nv, Tempo-Team Professionals nv (Exselsia) en Randstad Group Belgium nv.

Tempo-Team Childcare is gevestigd te 1082 Brussel, Keizer Karellaan, 586 bus 8 en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de WBP).

B. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als zakelijke relatie van zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, sms, mondeling (telefonisch, in een Tempo-Team Childcare-kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding, ...), afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze. Dit gebeurt ook wanneer u door uw bedrijf of organisatie bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze dienstverlening.
We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent om mee in gesprek te gaan in het kader van onze dienstverlening.

C. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

We verzamelen uw persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor te vragen.
Als zakelijke relatie, gebruiken wij uw gegevens in het kader van de voorstelling en uitvoering van onze dienstverlening aan u of uw bedrijf of organisatie, voor de voorstelling en uitwerking van gezamenlijke projecten, partnerships, voor de belangenbehartiging van Childcare of in het kader van uw dienstverlening als leverancier of consultant.

Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens om, in voorkomend geval,

 1. u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Tempo-Team Childcare; 
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie/marketing- acties van de Tempo-Team Groep die voor u interessant kunnen zijn; 
 3. een zakelijke relatie aan te gaan en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten, te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken; 
 4. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, u vragen om deel te nemen aan enquêtes, en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren; 
 5. aan managementdoelen te voldoen, waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles; 
 6. u te kunnen contacteren voor het nemen van referenties en het beoordelen van het profiel en de geschiktheid van een kandidaat, die ons toestemming heeft gegeven om u hiervoor te benaderen; 
 7. u in uw functie bij een publieke instelling (overheid, universiteit, beroepsfederatie, …) te kunnen contacteren voor het behartigen van de belangen van Tempo-Team Childcare ; 
 8. u toe te laten om uw rechten (zie verder onder punt H) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten. 

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van : 

 1. onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke verplichtingen van Tempo-Team Childcare : wanneer we met u of met uw bedrijf of organisatie een overeenkomst onderhandelen of sluiten, hebben we van u of van de daarbij betrokken personen van uw bedrijf of organisatie een aantal gegevens nodig om een gepaste offerte te kunnen indienen en bespreken, om die overeenkomst te kunnen voorbereiden, opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.
 2. het legitiem belang van Tempo-Team Childcare of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij uw gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Tempo-Team Childcare of van derde partijen. Als zakelijke relatie, kan dit bijvoorbeeld gebeuren voor het aanbieden en promoten omtrent diensten en/of informatieve boodschappen die in lijn liggen met wat u in de context van onze bestaande of mogelijk toekomstige relatie redelijkerwijs van ons kan verwachten te ontvangen. Dit kan ook gebeuren in het kader van de uitvoering van toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we uw gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

D. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

We verwerken in eerste instantie uw persoonsgegevens, noodzakelijk om de correcte uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken: uw naam en voornaam, uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer en/of e-mailadres). Aanvullende gegevens (vb. voorkeurstaal, werkafdeling, …) zijn niet altijd noodzakelijk, maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.
Nog andere gegevens zijn volledig optioneel en zijn uitsluitend gericht op het onderhouden van een goede persoonlijke relatie met u (vb. datum van uw verjaardag, uw hobby’s, …). Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, dan kunnen wij deze in onze database verwerken.
U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

E. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Tempo-Team Childcare of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Tempo-Team Childcare of van een derde partij) kan Tempo-Team Childcare bepaalde van uw persoonsgegevens als zakelijke relatie overmaken (of zichtbaar maken):

 • aan de vennootschappen van de Tempo-Team Groep in België voor o.m.: 
  • de verwezenlijking van de doelstellingen van onze zakelijke relatie; 
  • interne dienstverlening (administratieve taken zoals verwerking van prestaties; 
  • facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, ...); 
 • aan de holdingvennootschap van Tempo-Team Childcare, of andere vennootschappen binnen het concern waartoe Tempo-Team Childcare behoort, voor onder meer: 
  • managementinformatie; 
  • interne audits; 
  • interne dienstverlening; 
  • screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme); 
 • aan onderaannemers en leveranciers van Tempo-Team Childcare, voor onder meer: 
  • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Tempo-Team Childcare (vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, ...); 
  • het leveren van diensten aan Tempo-Team Childcare in het kader van tewerkstelling (vb. externe medische preventiediensten, …); 
 • aan onze bedrijfsrevisoren, audit- en certificatie kantoren, voor onder meer: 
  • audit van onze jaarrekeningen; 
  • het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten; 
  • audit van subsidiedossiers (vb. Europees Sociaal Fonds); 
 • aan diverse overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, zoals onder meer: 
  • federale en regionale inspectiediensten; 
  • sociale zekerheidsinstanties; 
  • fiscale autoriteiten; 
 • aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. 


Uw persoonsgegevens worden door Tempo-Team Childcare niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.
Bij de ontwikkeling van de activiteiten van Tempo-Team Childcare mag Tempo-Team Childcare activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Tempo-Team Childcare, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

Uw persoonsgegevens zouden kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Tempo-Team Childcare neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan u terecht bij de Data Protection Officer (zie verder).

F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt C en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

G. Beveiligingsmaatregelen?

Tempo-Team Childcare doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Tempo-Team Childcare met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

H. Wat zijn uw rechten?

Tempo-Team Childcare verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen. Dit doet u door het gebruik te maken van het formulier dat we u daarvoor ter beschikking stellen op onze webpage Childcare https://www.tempo-team.be/nl/gdpr/gdpr-childcare

U kunt volgende rechten uitoefenen:

Recht van bezwaar

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Tempo-Team Childcare of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van Tempo-Team Childcare, kan u heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e-mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Recht van Inzage

U kunt formeel vragen welke persoonlijke gegevens over u worden verwerkt.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

U kan vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen door persoonlijk contact te nemen met uw contactpersoon bij Tempo-Team Childcare.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan Tempo-Team Childcare heeft bezorgd, door Tempo-Team Childcare in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier).

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Tempo-Team Childcare). 
 • de verwerking van uwe persoonsgegevens door Tempo-Team Childcare onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen. 
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering. 
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging). 

U kunt uw rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door gebruik te maken van het formulier dat we u daarvoor ter beschikking stellen.
Op het formulier vindt u verdere instructies voor het invullen en het verzenden van uw aanvraag. U mag slechts één recht per formulier uitoefenen. Zonder ingevulde formulier, zullen we uw aanvraag niet behandelen.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van uw volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij u schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan uw aanvraag hebben gegeven.
Afhankelijk van de moeilijkheid van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we u wel binnen de maand na ontvangst van uw formulier over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. U zult hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan uw aanvraag kunnen voldoen.

I. Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Tempo-Team Childcare of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Tempo-Team Childcare via privacy@randstadgroup.be.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via information.security@randstadgroup.be

K. Wijzigingen

Tempo-Team Childcare kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest recente versie kan permanent worden geraadpleegd via onze webpage Childcare https://www.tempo-team.be/nl/gdpr/gdpr-childcare


Deze versie is opgesteld in juli 2018.