WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD: MAAK KANS OP EEN TEMPO-TEAM BALLONVAART

ARTIKEL 1
Tempo-Team At Home NV, met hoofdzetel te Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel (Hierna de Organisator genoemd) schrijft op zijn website een wedstrijd uit zonder aankoopverplichting met start op 26/09/2018 en einde op 10/10/2018 om 23u59. Deze wedstrijd geldt enkel voor België.

ARTIKEL 2
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon (minimum 18 jaar) die op het Belgisch grondgebied gedomicilieerd is.

Elke deelnemer kan slechts één (1) maal deelnemen aan de wedstrijd. Deelnames onder fictieve namen, in naam of voor rekening van derden worden niet aanvaard. Deelname door vast personeel van Tempo-Team Group Belgium, andere ondernemingen van de Randstad Group, of verbonden ondernemingen evenals door rechtstreekse familieleden of partners is uitgesloten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van de Organisator uit te sluiten.

ARTIKEL 3
Om deel te nemen aan deze actie, moeten de deelnemers naar de wedstrijdpagina surfen via http://www.tempo-team.be/XXX

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer:
• deelnemen via het onlineformulier op de wedstrijdpagina
• alle verplichte velden invullen, een geldig e-mailadres opgeven en het wedstrijdreglement aanvaarden
• de volgende vragen zo exact mogelijk beantwoorden:

Vraag 1: Hoeveel poetshulpen stelt Tempo-Team te werk?
o 3500
o 4000
o 5900
Vraag 2: Waarom koos je ervoor om via Tempo-Team te werken?

Schiftingsvraag:
Hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd? (afsluitdatum 10/10/2018)

ARTIKEL 4
De prijs omvat één (1) ballonvaart voor 5 personen. Praktische informatie (datum, duur, uur, locatie) wordt nadien verder afgestemd met de winnaar.
De prijs is niet overdraagbaar, inruilbaar of uitbetaalbaar in geld. De opname van de prijs is onderhevig aan de weersomstandigheden die op de dag van de ballonvaart worden geëvalueerd.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd door een medewerker van Tempo-Team Belgium 5 november 2018.

ARTIKEL 5
De winnaar is die deelnemer die voldoet aan de voorwaarden beschreven in dit reglement. De deelname moet in ons bezit zijn op 10/10/2018, ten laatste om 23u59. Na deze datum zal geen enkele deelname nog worden meegeteld.
In het geval van meerdere correcte inzendingen, wordt de persoon die de schiftingsvraag het dichtst benaderd, aangeduid als winnaar.
De deelnemer geeft zijn of haar uitdrukkelijke toestemming aan de Organisator om zijn naam en voornaam en de gewonnen foto te laten verschijnen op de Facebookpagina van Tempo-Team België indien hij winnaar wordt en dit zonder recht te hebben op enige vergoeding. De deelnemer kan dit weigeren door een mail te sturen naar marketing@tempo-team.be ten laatste op 15/11/2018.

ARTIKEL 6
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten i.v.m. deze wedstrijd en de eventueel gewonnen prijs terugvorderen van de organisatoren.

ARTIKEL 7
De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dat rechtvaardigen. De Organisator en alle andere meewerkende personen of bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd om redenen buiten hun wil moet worden stopgezet, uitgesteld of geannuleerd.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan deze wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8
De Organisator zal geen briefwisseling en/of telefonische communicatie voeren over deze wedstrijd, niet tijdens en evenmin na de wedstrijd, uitgezonderd het bepaalde in artikelen 4.

ARTIKEL 9
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid wordt aanvaard.

ARTIKEL 10
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website. De Organisator kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

ARTIKEL 11
In geval van overmacht, niet voorziene gevallen in het reglement of in geval van onenigheid, zal de Organisator de nodige beslissingen nemen om een goed verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar.
De organisator is zelf niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en valpartijen tijdens, voor en na de ballonvaart. De organisator is evenmin verantwoordelijk voor eventuele last-minute veranderingen omwille van de weersomstandigheden, noch voor diefstallen en beschadigingen van persoonlijke spullen.

ARTIKEL 12
De Organisator respecteert de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van huidige wedstrijd. Je hebt op elk ogenblik het recht om de meegedeelde gegevens in te kijken, te laten rechtzetten of wijzigen. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar marketing@tempo-team.be