Maak kans op 8u gratis poetshulp!

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

Tempo-Team at Home nv, met hoofdzetel te Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel, hierna de Organisator genoemd, organiseert een wedstrijd-loting “Meer tijd voor jezelf… Een droom?!” gekoppeld aan het invullen van een vragenlijst met betrekking tot diensten aan particulieren. De vragenlijst kan ingevuld worden vanaf 24 juni 2019 tot 31 juli 2019.

Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast op deze actie.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd-actie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

De Organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd-actie en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen kan de Organisator beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de wedstrijd-actie kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de wedstrijd-actie, verbinden de deelnemers zich ertoe, zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de huidige wedstrijd-actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden, te annuleren of te verlengen wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd-actie dit vereisen. Hiervoor kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens de wedstrijd-actie kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden na kennisgeving door de Organisator. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

ARTIKEL 2 - DEELNAMEVOORWAARDEN

Elke derde, natuurlijke persoon, meerderjarig in de zin van de Belgische wet (18 jaar en meer) op 24 juni 2019, die in België gedomicilieerd is, kan aan deze actie deelnemen. De persoonlijke gegevens opgegeven door de deelnemer moeten correct en volledig zijn. De deelnemer dient in staat te zijn om op elk gevraagd moment een bewijs van identiteit, adres, domicilie en leeftijd te leveren aan de Organisator. Wanneer een deelnemer deelneemt onder een andere naam of gegevens meedeelt die niet correct en/of onvolledig zijn, verliest de deelnemer elk recht in het kader van deze actie. De Organisator houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen of deze trachten te omzeilen, uit te sluiten van de actie. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor elk recht dan ook verbonden aan deze actie.

De deelname is strikt persoonlijk en de wedstrijd-loting staat enkel open voor actieve gebruikers, i.e. gebruikers die op het moment van de lancering van deze wedstrijd een samenwerking hebben met Tempo-Team at Home. Elke deelnemer kan slechts één (1) maal deelnemen aan de wedstrijd-loting.

ARTIKEL 3 - DEELNAME

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd-loting, dienen deelnemers de volledige vragenlijst met betrekking tot ‘Meer tijd voor jezelf… een droom?!’ in te vullen via Google forms (http://bit.ly/2Rz0eOR). De vragenlijst is beschikbaar middels een link opgenomen in de elektronische newsletter die in juni 2019 naar actieve particulieren verstuurd zal worden. Op het einde van de vragenlijst heeft de deelnemer de mogelijkheid om naam en telefoonnummer in te vullen. Wanneer alle velden ingevuld zijn, wordt aan de wedstrijd-loting deelgenomen. Naam en telefoon dienen uitsluitend om de winnende kandidaat te contacteren. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement, evenals elke mogelijke beslissing die de Organisator zou treffen.

De deelname moet in ons bezit zijn op 31/07/2019, ten laatste om 23u59. Na deze datum zal geen enkele deelname nog worden meegeteld. Uit alle geldige deelnemers wordt één (1) winnaar geloot. Geldige deelnemers voldoen aan de voorwaarden beschreven in dit reglement.

ARTIKEL 4 - PRIJS

De prijs omvat de terugbetaling van geldige door de particulier tijdig ingediende dienstencheques voor 8u geleverde prestaties door zijn/haar poetshulp bij hem thuis. Het bedrag van de terugbetaling verschilt in functie van de officiële woonplaats van de deelnemer:
- Vlaanderen: 8 x 6,30€
- Wallonië: 8 x 8,10€
- Brussel: 8 x 7,65 €
De prijs is niet volledig noch deels omzetbaar in geld en de rechten verbonden aan de actie behoren toe aan de desbetreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan deze wedstrijd-loting of van toekenning van de prijs.
De winnaar wordt persoonlijk telefonisch verwittigd door een medewerker van Tempo-Team at Home nv in de loop van september 2019.
Kosten voor deelname aan de wedstrijd-loting (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten i.v.m. deze wedstrijd-loting en de eventueel gewonnen prijs terugvorderen van de organisatoren.

ARTIKEL 5 - VERANTWOORDELIJKHEID

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of bij de provider die verlies van gegevens tot gevolg zouden hebben. De Organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd-loting. De Organisator kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De deelname aan de wedstrijd-loting vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

ARTIKEL 6 - GESCHILLEN

Deelname aan deze wedstrijd-actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement, evenals elke mogelijke beslissing die de Organisator zou treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de Organisator.

ARTIKEL 7 - AANVRAAG REGLEMENT

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden via https://www.tempo-team.be/nl/wedstrijdreglement-poetshulp.

ARTIKEL 8

De Organisator respecteert de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van huidige wedstrijd-loting. Je hebt op elk ogenblik het recht om de meegedeelde gegevens in te kijken, te laten rechtzetten of wijzigen. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar marketing@tempo-team.be.

ARTIKEL 9

Het wedstrijd-lotingreglement wordt aangeboden in het Nederlands en in het Frans. Ongeacht de taal waarvoor de deelnemer opteert op het ogenblik van de aanvaarding is het reglement tegenstelbaar.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd-loting en op het wedstrijd-lotingreglement. In geval van geschillen of betwistingen hieromtrent, is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.